Pisanie prac dyplomowych na kierunku administracja

Studia z administracji od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wielu osobom administracja kojarzy się z pracą sekretarki i parzeniem kawy, ale to bardzo stereotypowe i nieprawdziwe wyobrażenie. Studiując administrację zdobywa się szeroką wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają na podjęcie interesującej i dobrze opłacanej pracy w sektorze państwowym, jak i prywatnym - w Polsce i zagranicą, od niższych szczebli administracji publicznej, rządowej i samorządowej, aż po struktury Unii Europejskiej.

Charakterystyka kierunku

Czym właściwie są studia administracyjne? Czego uczą, w jakim celu i co można dzięki nim osiągnąć? Studiując administrację zdobywa się wiedzę między innymi z zakresu zarządzania publicznego, funkcjonowania instytucji publicznych, prawa, zamówień publicznych i budżetowania. Studia z administracji uczą jednocześnie samodzielności i pracy zespołowej, a to przydaje się w każdym miejscu pracy. Podczas studiów studenci uczą się jak opracowywać projekty zadań organizacyjnych, jak tworzyć regulaminy, zapytania przetargowe, jak kierować zespołem ludzi, a przede wszystkim jak działać w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Specjalizacje i możliwości pracy

Pisanie prac dyplomowych na kierunku administracja

Wszystkie specjalizacje studiów administracyjnych posiadają wspólny mianownik w postaci przedmiotów takich jak integracja europejska, prawo i instytucje europejskie, nauka o polityce, socjologia, decyzje rządowe, współczesne systemy polityczne, media, marketing polityczny, administracja publiczna, historia polityczna XX wieku, podstawy organizacji i zarządzania, czy ustrój samorządu terytorialnego. Wiedza ta da solidne podstawy, by w przyszłości podjąć pracę w administracji.

Prace licencjackie i magisterskie administracja - przykładowe tematy

Pisanie prac dyplomowych - administracja

1. Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Polsce.
Praca dotycząca władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zawierająca następujące rozdziały: konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej (zasada niezawisłości sądowej, zasada instancyjności, zasada jawności postępowania), zasady działania organów władzy sądowniczej (organizacja i organy sądów powszechnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, itp.) oraz status prawny sędziego (w jaki sposób odbywa się powołanie sędziego, obowiązki sędziów, itp.).

2. Działalność Policji a bezpieczeństwo państwa.
Praca dotycząca działalności Policji oraz jej wpływu na poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa, zawierająca trzy rozdziały: założenia metodologiczne badań własnych (tu określenie przedmiotu, celu oraz przebiegu badań), Policja w systemie bezpieczeństwa (przedstawienie pojęcia i zakresu ochrony bezpieczeństwa w państwie, prześledzenie genezy oraz struktur policyjnych, itp.) oraz wpływ działalności Policji na poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa (Policja w ocenie mieszkańców powiatu, województwa, itp.).

3. Organizacja i zasady funkcjonowania wojskowych służb specjalnych.
Praca poruszająca zagadnienia związane z organizacją oraz zasadami funkcjonowania wojskowych służb specjalnych, zawierająca trzy rozdziały: model wojskowych służb specjalnych (tu przedstawienie pojęcia Wywiadu i Kontrwywiadu oraz określenie funkcji służb specjalnych), struktura wojskowych służb specjalnych (tu m.in. usytuowanie wojskowych służb specjalnych w systemie organów państwowych) oraz zadania i kompetencje wojskowych służb specjalnych.

4. Wybrane funkcje konsula zawodowego.
Praca dotycząca wybranych funkcji konsula zawodowego, składająca się z czterech rozdziałów: kwestie wprowadzające (geneza instytucji konsula, źródła prawa konsularnego), urząd konsularny (organizacja urzędu konsularnego, jego członkowie, różnice między konsulem zawodowym a honorowym), wykonywanie czynności konsularnych (rozpoczęcie i zaprzestanie funkcji konsula) oraz wybrane funkcje konsularne (zbieranie informacji, funkcje w sferze politycznej, komunikacji morskiej, żeglugi powietrznej).

5. Polityka Informacyjna w administracji publicznej.
Praca poruszająca zagadnienie polityki informacyjnej w administracji publicznej, składająca się z czterech rozdziałów: zadania i funkcje administracji, urząd jako organizacja publiczna, informacja w funkcjonowaniu administracji oraz informacja w procesie zarządzania jednostką terytorialną. Przykładowe kwestie poruszone w pracy: struktura administracji publicznej, cechy nowoczesnego urzędu, model zarządzania przepływem informacji w urzędzie oraz informacja w procesie kształtowania wizerunku administracji.

6. Organy administracji.
Praca dotycząca organów administracji, zawierająca cztery następujące rozdziały: założenia ustroju administracji rządowej w województwie, wojewoda organem administracji ogólnej, wojewódzka administracja zespolona (urzędy wojewódzkie i ich organizacja, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży) oraz organy administracji zespolonej (ustanowienie, powoływanie i odwoływanie organów administracji niezespolonej).

7. Rodzina zastępcza w Polsce.
Praca dotycząca rodziny zastępczej w Polsce, składająca się z pięciu rozdziałów: rozwój instytucji rodziny zastępczej, regulacje prawne i podstawowe pojęcia, definicja i typologia rodziny zastępczej, podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej oraz partnerzy rodziny zastępczej. Praca porusza m.in. takie kwestie, jak piecza zastępcza a przysposobienie, rodziny pomocowe, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz obowiązki rodziny zastępczej.

8. Przetarg jako sposób zawarcia umowy.
Praca poruszająca kwestię przetargu jako sposobu zawarcia umowy, składająca się z pięciu rozdziałów: istota przetargu (geneza instytucji i jej rozwój, podstawy prawne, rokowania, funkcje oraz przetarg w znaczeniu ekonomicznym), rodzaje przetargów (przetargi publiczne i prywatne, nieograniczone i ograniczone, obligatoryjne i fakultatywne), prawne aspekty poszczególnych etapów przetargu, wadium jako dodatkowy etap postępowania przetargowego oraz unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu.

9. Przestępczość zorganizowana we współczesnym świecie.
Praca dotycząca przestępczości zorganizowanej we współczesnym świecie, zawierająca cztery rozdziały: pojęcie i geneza przestępczości zorganizowanej (rys historyczny, prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej), kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych (zorganizowana przestępczość kryminalna, ekonomiczna i narkotykowa), systemy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce (normy prawne i organy podległe ministrom resortowym) oraz międzynarodowe systemy ochrony przed zorganizowaną przestępczością.

10. Zarządzanie i etyka w administracji publicznej.
Praca dotycząca zarządzania oraz etyki w administracji publicznej, składająca się z trzech rozdziałów: charakterystyka administracji publicznej w Polsce, pracownicy organów administracji publicznej oraz status wpływowej etyki administracyjnej. Przykładowe zagadnienia poruszane w rozprawie: pojęcie i cechy administracji publicznej, podział administracji publicznej w Polsce, zatrudnianie pracowników, wyzwanie etyczne administracji publicznej.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - administracja

Prace magisterskie - administracja