Pisanie prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Czym jest przedsiębiorstwo bankowe i jak zarządza się ryzykiem w nim, w jaki sposób funkcjonuje system bankowy – to przykładowe obszary, w jakich porusza się student Bankowości. Sektor finansowy należy do jednych z najszybciej rozwijających się na rynku. Produkty i operacje bankowe ulegają różnym modyfikacjom (m.in. technologicznym). Przyszli specjaliści w tej dziedzinie uczą się także, jak zarządzać pieniędzmi w celu maksymalizacji zysku oraz śledzenia sytuacji na rynku finansowym. Będą orientować się w spadkach i wzroście wartości danej waluty, analizować diagramy, wykresy i tabele finansowe. Będą także wiedzieć, jak zarządzać ryzykiem, aby możliwie je obniżyć lub całkiem wyeliminować. Nauczą się także, jak sporządzać umowy i inne dokumenty prawne oraz jak korzystać z zapisów prawa podatkowego.

Do najczęściej wykładanych przedmiotów na kierunku Bankowość zalicza się m.in.:

 • techniki sprzedaży produktów bankowych,
 • europejskie i polskie prawo bankowe,
 • rachunkowość bankową,
 • operacje bankowe,
 • etyka i standardy na rynku finansowym,
 • politykę monetarną,
 • politykę pieniężną,
 • bankowe systemy informatyczne,
 • produkty bankowe,
 • zarządzanie ryzykiem w bankach.

Wiedza teoretyczna poparta jest ćwiczeniami oraz praktykami. Trzyletnie studia licencjackie kończy m.in. napisanie pracy licencjackiej. Kolejnym etapem kształcenia może być 2-letnia nauka zwieńczona tytułem magistra.

Perspektywy pracy po ukończeniu Bankowości

To kierunek, który pozwala rozwinąć takie cechy jak m.in. analityczność, skrupulatność, poszerzyć umiejętności interpersonalne, aby w przyszłości tworzyć jak najlepsze relacje z przyszłymi klientami.

Na jakie oferty pracy mogą liczyć jego studenci? Z pewnością są to różnego rodzaju stanowiska związane z bankowością, finansami, kredytami czy doradztwem. Takie znajdują się m.in.:

 • w bankach,
 • w zakładach ubezpieczeniowych,
 • w firmach leasingowych,
 • w parabankach,
 • w finansowych instytucjach państwowych,
 • w firmach doradczych,
 • na giełdzie,
 • w firmach zajmujących się pośrednictwem finansowym,
 • w czasopismach branżowych,
 • w szkolnictwie.

Studia na kierunku bankowość

Dla studenta każdego kierunku, nie tylko Bankowości pisanie pracy licencjackiej jest zazwyczaj pierwszym tak poważnym naukowo wyzwaniem. Wcześniejsze zaliczenia czy egzaminy były nie mniej istotne, ale to jednak merytoryczność, ciekawa forma i treść tego opracowania zaważyć mogą o tym, czy otrzyma upragniony tytuł licencjata. Dlatego, aby nie odbiło się to na jakości pracy, trzeba ją dobrze zaplanować, a następnie przygotować. W związku z tym należy podjąć różnego rodzaju działania – od wymyślenia tematyki i tytułu, przez sporządzenie planu i konspektu, na zapoznaniu się z obszernym (zazwyczaj) materiałem źródłowym. Te wszystkie informacje, dane, statystyki, raporty, badania muszą następnie w obrobionej odpowiednio formie trafić na strony pracy licencjackiej. Do tego jeszcze trzeba uwzględnić konsultacje z promotorem, poprawki, uwagi etc.

Prace licencjackie Bankowość – przykładowe tematy

1. Faktoring i inne narzędzia, które mogą poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie.
Praca dotycząca tego, jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma dobra sytuacja finansowa. Celem opracowania jest wskazanie roli faktoringu oraz innych narzędzi finansowych w tym procesie. To jedna z usług finansowych kierowana zwłaszcza do małych i średnich firm. Faktoring zaliczany jest do najbardziej skutecznych narzędzi, które wykorzystuje się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w krótkim czasie. Jakie są korzyści i ograniczenia z jego korzystania? Omówienie innych narzędzi: leasingu, kredytu bankowego, emisji krótkoterminowych papierów wartościowych i itd.

2. Stosowanie outsourcingu przez banki komercyjne
Praca poruszająca kwestię outsourcingu jako skutecznego rozwiązania wpływającego na poprawę efektywności jednostek gospodarczych – konkretnie banków komercyjnych. Ze względu na ich szczególny charakter, analiza zastosowania outsourcingu bankowego skupi się na obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. W pracy przedstawiona zostanie także informacja na temat ilości i zakresu wydzielanych na zewnątrz czynności bankowych. Opracowanie także będzie próbą odpowiedzi (na podstawie wybranych wskaźników), jak outsourcing wpływa na efektywność działania banków.

3. Znaki pieniężne – jak się je rozpoznaje?
Praca przedstawi historię pieniędzy oraz metod ich zabezpieczania. Omówi także, czym wyróżniają się zniszczone i fałszywe egzemplarze. Na czym polega i w jaki sposób odbywa się fałszerstwo pieniędzy. Poruszy także kwestie związane z wymianą zużytych i zniszczonych pieniędzy oraz zasady postępowania z tymi, które zostały wycofane z obiegu. Jakie polskie banknoty i monety obecnie są dostępne na rynku oraz w jaki sposób się je zabezpiecza? Jakie przepisy prawne obowiązują w zakresie środków płatniczych?

4. Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową klienta pod kątem oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa?
W pracy poruszona zostanie kwestia m.in. takich zagadnień, jak zdolność kredytowa na podstawie regulacje w prawie bankowym, jaką rolę odgrywa informacja księgowa i finansowa w ocenie przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, analiza rachunku zysków i strat (RZS) oraz bilansu (m.in. majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania). Czym jest rachunek przepływów pieniężnych (RPP) i cash flow? Jakie są podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie przedsiębiorstw dla celów kredytowych?

5. Bezpieczeństwo transakcji w e-bankowości: charakterystyka zabezpieczeń.
Praca poświęcona bezpieczeństwu transakcji w bankowości elektronicznej. Jakie są zagrożenia i jak się im przeciwdziała? Dziś transakcje elektroniczne i bankowość internetowa to ułatwienie, z którego korzysta wielu Polaków. Poza analizą mechanizmów zabezpieczenia transakcji elektronicznych stosowanych przez banki ukazane zostaną środki kontroli dostępu do kont bankowych klientów. Poruszona zostanie również kwestia raportów dotyczących bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i systemów zabezpieczeń stosowanych przez banki.

6. NBP kontra deficyt budżetowy
Praca opisująca problem deficytu budżetowego oraz rolę, jaką w nim pełni Narodowy Bank Polski. Przedstawi funkcje i zadania NBP, cel polityki pieniężnej i jego realizację. Jakie są uwarunkowania realizacji celu inflacyjnego? W jaki sposób NBP walczy z inflacją? Omówione zostaną: kurs walutowy oraz jak w kilku ostatnich dekadach w Polsce kształtował się deficyt budżetowy (m.in. wydatki, dochody, wpływ banku na deficyt). Czym jest makroekonomiczna polityka państwa oraz polityka fiskalna w Polsce?

7. Jak ocenia się zdolność kredytową małych i średnich przedsiębiorstw?
Praca omawiająca, na czym polega ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiona zostanie charakterystyka tych podmiotów, stan sektora MSP w Polsce oraz jakie są jego uwarunkowania rozwoju, zalety i słabości. W pracy przedstawione zostaną pojęcie i kryteria zdolności kredytowej, ryzyko kredytowe oraz metody jego ograniczenia. Opracowanie będzie zawierać przykładowe badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa z pełną sprawozdawczością oraz firmy z uproszczoną księgowość finansową i analizę zdolności kredytowej tych podmiotów.

8. Na czym polega obsługa bankowa klienta instytucjonalnego?
Praca skupiająca się na klasyfikacji przedsiębiorstw, wyjaśniająca m.in. pojęcie klienta instytucjonalnego, przedstawiająca podstawę prawną działalności gospodarczej, odpowiadająca na pytanie: czym kierują się przedsiębiorstwa przy wyborze banku. Na czym polega obsługa bankowa tych podmiotów (m.in. prowadzenie rachunku bankowego, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, lokaty terminowe)? Analiza takiej obsługi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Ocena jakości obsługi klienta w banku (ankieta i jej analiza).

9. Rys historyczny i rozwój bankowości elektronicznej w Polsce.
Praca poświęcona tematyce e-bankowości w Polsce. To dziś jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Jakie były jego początki i jak wyglądała dynamika zmian w ostatnich latach? Na jakich przepisach bazuje bankowość elektroniczna? Jak przekonali się do tych rozwiązań Polacy? Jakie udogodnienia technologiczne serwują klientom banki? Czy cyberprzestępcy są potencjalnym zagrożeniem dla nich? Jaka grupa szczególnie korzysta z bankowości internetowej? Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z dalszym rozwojem e-bankowości?

10. Banki kontra parabanki.
Praca skupiająca się na rywalizacji, jaka powstała na linii banki i instytucje pozabankowe. Jakie podmioty obecnie funkcjonują na rynku? Do kogo adresują swoje usługi? Czy mają wspólnych klientów? Jakim cieszą się zaufaniem (ankieta konsumencka)? Czym różni się ich oferta? Który z podmiotów cieszy się większym zainteresowaniem klientów? Dlaczego parabanki zyskały taką popularność? Jak wygląda zadłużenie Polaków w ostatniej dekadzie - rośnie czy maleje w związku z większą dostępnością do dodatkowych finansów?