Pisanie prac dyplomowych na kierunku finanse

Finanse są jednym z tych kierunków studiów, na który zawsze warto postawić. Już w trakcie studiów w przyszłych finansistach ugruntowuje się cechy osobowości przydatne w tym zawodzie, a jeśli dodać do tego zdobywane z czasem doświadczenie zawodowe, w efekcie można liczyć na dobrze płatną i rozwojową pracę.

Charakterystyka kierunku

Kierunek studiów związany z finansami zwykle bywa połączony z innym, np. Finanse i rachunkowość, Finanse i bankowość, można także zdecydować się na Finanse publiczne czy Finanse przedsiębiorstw. Uczelnie państwowe jak i prywatne posiadają szeroką ofertę studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich z tego zakresu. Uzyskanie tytułu naukowego licencjata lub magistra z zakresu finansów umożliwia zdobywanie różnego typu uprawnień i licencji pomocnych dla dalszego rozwoju zawodowego, np. na maklera papierów wartościowych. Warto postawić na naukę języka obcego, jeśli nie biznesowego, to choćby na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, a łącząc studia z zakresu finansów z innym kierunkiem, np. zarządzeniem, podwaja się swoje szanse na dobrą pracę i ambitne stanowisko. Głównym celem kierunku Finanse jest kształcenie profesjonalnej kadry dla instytucji finansowych. Student kierunku Finanse, poza matematyką i matematyką finansową, ekonometrią, statystyką, prawem, mikro i makroekonomią, uczy się takich przedmiotów jak księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, podatki i cła, zarządzanie majątkiem obrotowym, systemy informatyczne w rachunkowości, symulacje biznesowe czy krótko i długoterminowa ocena finansowa projektów inwestycyjnych i zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wszystkie przedmioty wykładane na tych studiach nie są jedynie teoretycznym materiałem, który trzeba zapamiętać, zdać na egzaminie i go zapomnieć, lecz jest to wiedza wykorzystywana na co dzień w późniejszej pracy; wiedza, bez której tak naprawdę nie sposób pracować w zawodzie finansisty. Podczas studiów student przygotowuje się merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sposobów opisywania stanu majątkowego i sytuacji finansowej, zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, strategicznego zarządzania finansami, zasad opracowywania planów budżetowych przedsiębiorstwa oraz finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej, a także kierowania zespołem ludzi. Należy dodać, że samo ukończenie studiów czasami nie wystarczy. Finanse są taką dziedziną nie tylko wiedzy, ale i gospodarki, która często zmienia się i ewoluuje. Warto na bieżąco kontrolować zmiany w przepisach, warto zaopatrzyć się w czasopisma branżowe, przeglądać tematyczne portale internetowe, by mówiąc potocznie „nie wypaść z obiegu”, a przede wszystkim, by nie narazić firmy, dla której się pracuje na straty finansowe lub problemy natury prawnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Finanse znajdą zatrudnienie jako finansiści w firmach konsultingowych, ubezpieczalniach, biurach maklerskich, jako analitycy bądź doradcy finansowi, inwestycyjni i podatkowi. Początkujący finansiści mogą zacząć od stanowisk specjalistów, a nawet księgowych. Warto też inwestować w dalszą naukę na studiach podyplomowych lub kursach - dodatkowe kwalifikacje są motorem napędowym awansu, a w zawodzie finansisty wraz z awansem idzie zwykle bardzo dobre wynagrodzenie, dające poczucie bezpieczeństwa, jak i prestiż.

Prace licencjackie i magisterskie finanse – przykładowe tematy

Pisanie prac dyplomowych - finanse

1. Weksel jako papier wartościowy.
Praca dotycząca weksla jako papieru wartościowego, składająca się z trzech rozdziałów: papiery wartościowe - zagadnienia podstawowe (pojęcie papieru wartościowego, rys historyczny, papiery wartościowe w polskich regulacjach prawnych), weksel jako papier wartościowy (składniki formalne weksla, realizacja i przenoszenie praw z weksla) oraz pozostałe kwestie dotyczące weksli (poręczenia wekslowe, odpowiedzialność wekslowa, przedawnienie, itp.).

2. Funkcjonowanie rynku walutowego Forex.
Praca dotycząca funkcjonowania rynku walutowego Forex, zawierająca trzy rozdziały: istota rynku walutowego, najważniejsze mechanizmy i podstawowe metody przewidywania kursu oraz rynek Forex. W pracy poruszono m.in. takie kwestie, jak: definicja i rodzaje kursu walutowego, międzynarodowe systemy walutowe, inwestowanie na rynku Forex, platforma brokerska, przykładowe transakcje zawierane na rynku walutowym.

3. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
Praca omawiająca problem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, składająca się z trzech rozdziałów: małe i średnie przedsiębiorstwa (klasyfikacja przedsiębiorstw i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju), źródła finansowania kapitałami własnymi (na czym polega finansowanie własne, czym są odpisy amortyzacyjne oraz dopłaty wspólników) oraz finansowanie źródłami kapitału obcego (kredyty bankowe, leasing, franczyza, dotacje, subwencje).

4.Fuzje oraz przejęcia banków komercyjnych w Polsce.
Praca dotycząca fuzji oraz przejęć banków komercyjnych w Polsce, składająca się z trzech rozdziałów: fuzja jako proces gospodarczy (pojęcie fuzji w literaturze przedmiotu, powody fuzji i przejęć, proces fuzji i przejęć w sektorze bankowym), fuzje i przejęcia banków komercyjnych w praktyce (największe fuzje i przejęcia, sposoby oraz metody fuzji w Polsce) oraz przebieg i efekt fuzji bankowej na przykładzie wybranego banku.

5. Sposoby pokrywania długów państwowych.
Praca dotycząca sposobów pokrywania długów państwowych, zawierająca następujące rozdziały: dług publiczny i deficyt budżetowy, czym jest dług publiczny, deficyt budżetowy – metody walki z problemem oraz konsekwencje długu publicznego i deficytu budżetowego. W pracy poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: zarządzanie długiem publicznym i jego finansowanie, przyczyny powstawania długu publicznego oraz zadłużenie jako problem w skali globalnej.

6. Finansowe wsparcie małych firm w gospodarce rynkowej.
Praca poruszająca kwestię dotyczącą finansowego wsparcia małych firm w gospodarce rynkowej, składająca się z pięciu rozdziałów: specyfika małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, potrzeby finansowe małych przedsiębiorstw, charakterystyka własnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, obce środki w działalności przedsiębiorstw oraz analiza szczególnej roli funduszy pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej.

7. Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Praca opisująca wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa, składająca się z trzech rozdziałów: analiza wyniku finansowego jako jeden ze sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa (pojęcie, cechy oraz rodzaje przedsiębiorstw, a także czynniki wpływające na wynik finansowy), obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa (pojęcie i rodzaje podatków, wpływ podatków na wynik finansowy firmy) oraz podatki obciążające przedsiębiorstwo XYZ S. A. i ich wpływ na wynik finansowy.

8. Środki pieniężne i ich ewidencja.
Praca dotycząca środków pieniężnych oraz ich ewidencji, składająca się z następujących rozdziałów: podstawy prawne, formy rozliczeń pieniężnych oraz zasady wyceny środków pieniężnych, środki pieniężne w kasie (zasady gospodarki kasowej, w jaki sposób przebiega ewidencja środków pieniężnych w kasie), środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz charakterystyka oraz ewidencja innych środków pieniężnych (czym są środki pieniężne w drodze, czeki, weksle, itp.).

9. Międzynarodowe instytucje finansowe.
Praca omawiająca zagadnienie międzynarodowych instytucji finansowych, składająca się z czterech rozdziałów: międzynarodowe instytucje finansowe (pojęcie międzynarodowej instytucji finansowej), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (geneza, istota, cele, funkcje oraz struktura organizacyjna), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (powstanie, założenia, działalność kredytowa, Polska a Bank Światowy), regionalne organizacje finansowe (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

10. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
Praca dotycząca różnorodnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, składająca się z trzech rozdziałów: ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw, charakterystyka finansowania działalności gospodarczej oraz działalność gospodarcza w Polsce w latach 2000-2010. Poruszane kwestie w rozprawie to m.in.: cele i rodzaje przedsiębiorstw, przykładowe źródła finansowania oraz upadłości polskich przedsiębiorstw.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - finanse

Prace magisterskie - finanse