Charakterystyka pracy licencjackiej

Pisanie prac licencjackich, pomoc w pisaniu prac licencjackich

Praca licencjacka, będąca uwieńczeniem kształcenia na studiach I stopnia, powinna wykazać, że student nabył pewien zasób wiedzy oraz umiejętności badawcze z zakresu swojej specjalności, czyli potrafi: dotrzeć do źródła informacji, stworzyć projekt badań, przeprowadzić badania empiryczne lub teoretyczne, a także opracować i opisać ich wyniki.

Przestrzeganie pewnych zasad i reguł w postępowaniu badawczym, to nie tylko teoretyczne poznanie metodologii, sporządzenie odpowiedniego narzędzia badawczego i użycie metody opracowania wyników. W pracy licencjackiej student powinien umieć objaśnić zasadność użycia wybranego narzędzia, opisać dokładnie wybraną metodę zbierania danych. Część empiryczna pracy nie będzie kompletna jeśli autor pracy nie uzasadni, dlaczego jest to najlepszy sposób realizacji celu badania. Brak odpowiedniego przygotowania metodologicznego sprawia, że projekty badań zwykle zawierają różnorodne błędy.

Pisanie prac licencjackich – na co zwrócić uwagę?

Punktem wyjścia projektu badawczego, są zwykle sądy o zjawiskach, faktach i zależnościach występujących między nimi. Formułowane są na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń, bądź na podstawie wiedzy zasłyszanej od innych. Stąd wynika pierwszy zasadniczy błąd, jakim jest błąd niewystarczającej wiedzy. Prawdopodobnie, gdyby wiedza dotycząca danego zjawiska była rzetelna, to np. inny byłby dobór próby badawczej lub zupełnie inaczej sformułowano by temat. Drugim błędem jest niewłaściwe wykorzystanie wiedzy, jeśli jest ona wystarczająca, ale na skutek braku umiejętności jej zastosowania nie uławia poprawnego postępowania badawczego.

Poprawne napisanie pracy licencjackiej wymaga zachowania wewnętrznej spójności w koncepcji badań. Ustalony temat pracy zakreśla obszar zainteresowań, z którego można wyłonić pytanie badawcze i przejść do kolejnych kroków, prowadzących do realizacji celu. Przed popełnianiem błędu niespójności, pozwala ustrzec autora, stworzenie dobrego projektu w oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą danego zagadnienia.

Istotnym błędem w pracy licencjackiej jest brak terminologii naukowej lub nadużywanie języka potocznego. Taka forma świadczy o niskich kompetencjach merytorycznych piszącego lub nieznajomości pojęć z studiowanej dziedziny, a więc niedostatecznego zgłębienia teorii.

W poprawnym pisaniu pracy licencjackiej mogą pomóc: wytyczne przekazane przez promotora, poradniki, informatory, dobre rady udzielane na forach internetowych. Jednak nie jest łatwo ustrzec się przed błędami, a zagadnienie, które do tej pory było przedmiotem zainteresowań szybko staje się obce, jeśli nie można dotrzeć do odpowiedniej literatury. W rezultacie napisane zdania nie mają sensu, a jeśli promotor nie udziela jasnych wskazówek przygotowanie pracy jest długotrwałe i mało efektywne.

W jakim zakresie możemy pomóc w pisaniu pracy licencjackiej?

Nasi konsultanci dysponują wiedzą z określonej dziedziny, a zdobywane latami doświadczenie pozwala im szybko i sprawnie: przygotować plan pracy, dotrzeć do potrzebnej literatury i zaproponować wzór części teoretycznej, a następnie przeprowadzić badania w oparciu o opracowane narzędzie badawcze, zgromadzić niezbędne informacje, spisać je, dokonać analizy i wyciągnąć wnioski.

Oferujemy wsparcie przy pisaniu prac licencjackich, na takich etapach przygotowywania pracy dyplomowej, jak:

  • zdefiniowanie i określenie problemu badawczego, polegające na postawieniu tezy, jej udowodnieniu lub obaleniu oraz wybraniu argumentów za i przeciw,
  • sporządzenie konspektu oraz planu pracy, które są szczególnie ważne, aby uniknąć powtórzeń i nie odbiegać od tematyki pracy licencjackiej,
  • dobór literatury przedmiotu, wybór odpowiednich artykułów, opracowań oraz źródeł, które umożliwią rzetelne i wiarygodne podparcie tezy,
  • pomoc przy sprawdzeniu poprawności pod kątem merytorycznym i językowym, w tym zweryfikowanie treści pod kątem zastosowania specjalistycznej terminologii, poprawności stylistycznej, ortografii, interpunkcji oraz zasad gramatycznych,
  • pomoc przy sprawdzeniu pracy pod kątem obowiązujących wymogów formalnych, które każda uczelnia ma inne (wymagania formalne oraz edytorskie).

Redaktorzy korzystają z wiarygodnych źródeł, posługują się rysunkami, wykresami, tabelami, czy zdjęciami i odpowiednio komentują ich treści. Nie powołują się na źródła o wątpliwym pochodzeniu, pseudonaukowe. Każdy z przypisów w tekście pracy licencjackiej znajduje swoje odzwierciedlenie w spisie literatury. Student uzyskuje przykładowy wzór opracowania, a zatem pomoc w samodzielnym opracowaniu, sformatowaniu i przygotowaniu własnej pracy.

Polecamy pomoc w zakresie pisania prac magistersich oraz wzorów opracowań dla kierunków:

Administracja

Bankowość

Ekonomia

Finanse

Medycyna

Marketing

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Zarządzanie

4.8 (96%) 26 głosów