Charakterystyka pracy magisterskiej

Pisanie prac magisterskich, pomoc w pisaniu prac magisterskich

W systemie kształcenia realizowanego przez nietechniczne szkoły wyższe na zakończenie studiów II lub jednolitych studiów magisterskich przygotowywana jest praca magisterska. Jej obrona upoważnia absolwenta do uzyskania uprawnień zawodowych i posługiwanie się tytułem magistra. Prac magisterskich nie muszą pisać studenci kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynaryjnych. Studenci pozostałych kierunków udowodniają pogłębioną znajomość dziedziny wiedzy i podstawowe reguły pracy naukowej, umiejętności syntetycznego przeglądu i krytycznego przedstawienia teorii z danej dziedziny wiedzy, dokładnej jej dokumentacji, a także umiejętności naukowego ujmowania przedmiotu badań, gromadzenia materiałów, stosowania metod badawczych i interpretacji wyników. Ponieważ praca magisterska obejmuje stosunkowo wąski zakres zjawisk poznawanych, wymagana jest wiedza dotycząca elementarnego zestawu metod i technik badawczych na niewielkich próbach. Opanowanie umiejętności poprawnego gromadzenia i analizy materiału badawczego oraz pisania pracy (w tym poprawnego formatowania, stosowania przypisów, prezentacji tabelarycznej i graficznej) może stanowić krok w stronę studiów doktoranckich.

W jaki sposób realizowane jest pisanie prac magisterskich?

Praca magisterska o charakterze studyjnym realizowana jest na podstawie literatury źródłowej, obejmującej najnowsze publikacje naukowe i referaty konferencyjne. Zadaniem autora pracy jest skompletowanie i uporządkowanie ogólnie znanych faktów. Praca magisterska może mieć charakter eksperymentalny i zmierzać do weryfikacji hipotezy badawczej. Zakres pracy określa przyjęta w danej dziedzinie metodologia badań. Zwykle dotyczy wybranych zjawisk, ich pomiaru i analizy uzyskanych wyników.

Na przygotowanie pracy magisterskiej przeznaczonych jest prawie dwa lata, co wymaga zaangażowania ze strony studenta nie tylko czasu, ale i pracy koncepcyjnej. Mimo włożonego wysiłku efekt, może nie być zadowalający, jeśli osoba zbiera materiał i pisze taką pracę po raz pierwszy. Nasi redaktorzy mają za sobą wiele wzorów prac magisterskich i dla nich nie ma trudnych tematów.

W jakim zakresie możemy pomóc?

W oparciu o posiadane doświadczenie, redaktorzy pomagają już na etapie wyboru tematu pracy, który związany jest z tematyką badawczą realizowaną w jednostkach organizacyjnych. Jeśli temat nie jest narzucony odgórnie może być zgłoszony przez studenta zainteresowanego określoną problematyką. Tematyka pracy zgodna z obszarem zainteresowań może inspirować do dalszych dociekań, rozwijanych w działalności naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej. W przypadku studiów niestacjonarnych temat pracy powinien być związany z miejscem pracy lub pełnioną funkcją. Przy wyborze tematu trzeba uwzględnić możliwość dostępu do literatury, gdyż w pracy magisterskiej wymagana jest rozbudowana część teoretyczna i odpowiednia liczba pozycji w bibliografii.

Tematyka zwykle ukierunkowuje studenta na opiekuna, czyli osobę promotora, z którym uzgadniana jest struktura i zakres pracy. Na tym etapie redaktorzy nie mogą pomóc studentowi. Jego zadaniem jest zanotowanie wszelkich uwag, sugestii i zaleceń odnośnie realizacji. Wskazane jest skorzystanie z dyktafonu.

Zakres pomocy redaktora dla przygotowania wzoru opracowania obejmuje:

  1. określenie problemów badawczych, postawienia hipotez i opracowaniu narzędzi badawczych
  2. zgromadzeniu literatury z zakresu specjalności i tematu badania
  3. technicznym zbieraniu materiałów
  4. wykazaniu umiejętności operowania literaturą i połączeniu obcego dorobku z rezultatami własnych badań
  5. krytycznego omówienia badań własnych i skonfrontowaniu go z materiałami źródłowymi
  6. logicznej selekcji i układu zagadnień
  7. pomoc w przygotowaniu wzoru opracowania z uwzględnieniem elementarnych zasad piśmiennictwa naukowego
  8. wyciągnięcie i opisanie wniosków z uzyskanych wyników.

Pomagając przygotować wzór opracowania redaktorzy korzystają z wiarygodnych źródeł, posługują się rysunkami, wykresami, tabelami, czy zdjęciami i odpowiednio komentują ich treści. Nie powołują się na źródła o wątpliwym pochodzeniu, pseudonaukowe. Każdy z przypisów w tekście opracowania znajduje swoje odzwierciedlenie w spisie literatury.

Polecamy pomoc w zakresie wzorów opracowań dla kierunków:

Administracja

Bankowość

Ekonomia

Finanse

Medycyna

Marketing

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Zarządzanie

4.8 (96%) 23 głosów