Pisanie prac dyplomowych na kierunku prawo

Studia prawnicze kojarzone są z prestiżem zawodowym. Dostać się na prawo jest niełatwo, gdyż jest to kierunek cieszący się ogromną popularnością każdego roku i na wszystkich uczelniach. Studia prawnicze umożliwiają poznanie prawa w teorii i umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

Charakterystyka kierunku

Studia prawnicze trwają pięć lat i prowadzone są tak jak większość innych kierunków - w formie trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich, po których student staje się aplikantem i przystępuje do stażu zawodowego zakończonego egzaminem państwowym. W ramach nauki studenci uczą się takich przedmiotów jak etyka, teoria i filozofia prawa, historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie, logika prawnicza, prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne i postępowanie cywilne.

Profil absolwenta

Pisanie prac dyplomowych - prawo

Absolwent posiadający tytuł magistra prawa zwany jest aplikantem. Magister prawa chcący podjąć pracę w tym zawodzie zobowiązany jest do odbycia praktyki aplikanckiej, której celem jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego wykonywania zawodu prawnika. Praktyka kończy się zdaniem egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Podobnie jak w przypadku studiów medycznych brak aplikacji skutkuje ograniczonym prawem wykonywania zawodu. Aplikacje prawnicze trwają od roku do niemal pięciu lat w zależności od wybranego rodzaju aplikacji, o jaką stara się aplikant (ogólna - 1 rok, legislacyjna - 1,5 roku, komornicza - 2 lata, prokuratorska - 2,5 roku, notarialna - 2,5 roku, adwokacka - 3 lata, radcowska - 3 lata, sądowa 4,5 roku). Absolwent prawa po odbytej praktyce aplikanckiej sprawnie posługuje się ogólną wiedzą z zakresu prawa oraz teorii, filozofii i logiki prawa oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk politycznych, społecznych i ekonomicznych. Potrafi czytać teksty prawne, porozumiewać się w procesie podejmowania decyzji prawnych, rozstrzygać spory prawne, logicznie rozumować, wnioskować oraz przewidywać skutki prawne w różnego typu sytuacjach i w odniesieniu do zjawisk społeczno-gospodarczo-politycznych

Perspektywy zawodowe

Zdobyta na studiach prawniczych wiedza komplementarnie przygotowuje do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Ukończenie prawa daje szerokie możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej i rozwojowej pracy. Absolwenci prawa mogą podjąć pracę w państwowych i prywatnych jednostkach rządowych i samorządowych, firmach, instytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze i radcy prawni. Dodatkowa znajomość języka obcego jest tu tylko pozytywnym atutem, gdyż można starać się o pracę w instytucjach europejskich, warto więc inwestować w dalszą naukę. Niezwykle ważna dla przyszłych prawników jest etyka zawodowa. Zawód prawnika jest zawodem zaufania publicznego - poza bogatą wiedzą teoretyczną i doskonałymi umiejętnościami interpretacji zapisów prawnych, przyszły prawnik powinien posiadać też odpowiednie cechy charakteru, w tym powinien być bezstronny, dyskretny i wzbudzający zaufanie.

Prace licencjackie i magisterskie prawo - przykładowe tematy

Pisanie prac dyplomowych - Prawo

1. Ustawodawstwo w Polsce.
Praca dotycząca tematyki ustawodawstwa w Polsce, składająca się z czterech rozdziałów: zagadnienia ogólne związane z ustawodawstwem (legislacja, ustawa i jej miejsce w systemie źródeł prawa), prawne zasady procesu legislacji w demokratycznym państwie prawa (zasada demokratyzmu, praworządności, równości, proporcjonalności, niedziałania prawa wstecz, itp.), działalność legislacyjna Parlamentu w Polsce oraz zasady techniki prawodawczej – sporządzanie ustaw.

2. Władza rodzicielska w Polsce.
Praca poruszająca tematykę władzy rodzicielskiej w Polsce, obejmująca trzy rozdziały: zagadnienia władzy rodzicielskiej, podstawy prawne władzy rodzicielskiej w Polsce i w prawie międzynarodowym oraz możliwości ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Kwestie poruszone w opracowaniu to m.in.: pojęcie władzy rodzicielskiej, podmioty władzy rodzicielskiej, ochrona praw dziecka w prawie polskim i prawie międzynarodowym, reprezentacja dziecka.

3. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Praca poruszająca zagadnienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, składająca się z czterech rozdziałów: rys historyczny ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zakres obowiązywania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, tryb udzielania zezwolenia na nabywanie nieruchomości oraz akcji lub udziałów przez cudzoziemców, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

4. Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym.
Praca dotycząca dziedziczenia oraz testamentu w prawie spadkowym, składająca się z pięciu rozdziałów: spadek i jego skład (cechy spadku, wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe ze spadku, dług a odpowiedzialność za spadek), ogólne uwagi o dziedziczeniu (pojęcie dziedziczenia, zdolność do dziedziczenia), dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe oraz inne rozporządzenia testamentowe (zapis, zapis dalszy i zapis naddziałowy, polecenie testamentowe, testament działowy).

5. Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim.
Praca poruszająca zagadnienie ubezwłasnowolnienia w prawie polskim, składająca się z trzech rozdziałów: status prawny osoby fizycznej, formy ingerencji prawnej a zakres zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej oraz sprawowanie pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną. Kwestie poruszone w opracowaniu to m.in.: zdolność prawna osoby fizycznej, ustanie bytu prawnego osoby fizycznej, ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe, postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.

6. Świadek w postępowaniu karnym.
Praca ukazująca najważniejsze aspekty związane z osobą świadka w procesie postępowania karnego. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: pojęcie świadka (świadek w znaczeniu faktycznym a procesowym, rodzaje świadków), obowiązki świadka (obowiązek złożenia zeznań, złożenia przyrzeczenia prawdomówności, zeznawania prawdy, poddania się oględzinom i badaniom) oraz uprawnienia świadka (prawo do poszanowania godności, do odmowy zeznań, do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, zastrzeżenia danych osobowych, itp.).

7. Jak otworzyć własną firmę krok po kroku.
Praca przedstawiająca, jak od A do Z otworzyć własną działalność gospodarczą. Praca składająca się z pięciu-sześciu rozdziałów pt.: planowanie działalności gospodarczej, współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem, wybór formy prawnej, opłaty ponoszone przy zakładaniu firmy, obowiązki wobec ZUS oraz polityka kadrowa. W opracowaniu mogą zostać poruszone takie kwestie, jak biznesplan, jak wybrać bank, obciążenia podatkowe, księgi rachunkowe, ewidencja przychodów, własne ubezpieczenie społeczne, itp.

8. Regulacje antykorupcyjne w Polsce.
Praca dotycząca regulacji antykorupcyjnych w Polsce, składająca się z trzech rozdziałów: pojęcie korupcji, rodzaje oraz miejsce jej powstawania (istota i rodzaje korupcji, korupcja w polityce, korupcja wśród urzędników wyższego szczebla), prawne instrumenty przeciwdziałania i zwalczania korupcji (akty prawne oraz działania instytucjonalne), działania społeczne (działania polityczne i działania prowadzone przez instytucje pozarządowe).

9. Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym.
Praca poruszająca kwestię ochrony konsumenta w handlu elektronicznym, zawierająca cztery rozdziały: prawne aspekty handlu elektronicznego, umowy zawierane za pośrednictwem sieci, miejsce konsumenta w ustawodawstwie polskim i unijnym oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. W pracy mogą zostać poruszone kwestie dotyczące m.in. takich zagadnień, jak korzyści wynikające z handlu elektronicznego, definicja konsumenta, obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta, sposoby płatności w Internecie oraz regulacje prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

10. Umowa zlecenia jako forma umowy cywilnoprawnej.
Praca dotycząca umowy zlecenia, jako jednej z popularniejszych form umowy cywilnoprawnej. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów pt.: charakterystyka umów w prawie cywilnym (pojęcie i istota umowy, procedury zawierania umów), specyfika umowy o zlecenie (rys historyczny, geneza, zasady zawierania umowy zlecenia) oraz funkcjonowanie umowy zlecenia w obrocie gospodarczym (prawa i obowiązki zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy, wygaśnięcie umowy zlecenia).

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - prawo

Prace magisterskie - prawo