Socjologia jest jeszcze jednym z kierunków studiów, na który zawsze jest sporo chętnych. Studia z zakresu socjologii poszerzają horyzonty, przekazują wiedzę o świecie i tendencjach społecznych, uczą kreatywnego myślenia, analizowania i wnioskowania, kształtują w studentach otwartość na innych, tolerancję, a także samodzielność i umiejętność pracy zespołowej.

Charakterystyka kierunku

Studia z socjologii trwają łącznie 5 lat, po trzech latach uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata socjologii, który uprawnia do podjęcia studiów magisterskich oraz dalszego kształcenia w zakresie nauk społecznych. Na studiach z socjologii wykłada się przedmioty takie jak: wstęp do socjologii, historia społeczna Europy, ochrona własności intelektualnej, antropologia kulturowa, systemy, struktury i procesy społeczne, logika, filozofia, psychologia, ekonomia, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, statystyka, metody statystyczne w socjologii, metody badań społecznych, metodologia nauk społecznych, demografia społeczna, etyczne problemy zawodu socjologa, współczesne teorie socjologiczne, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, procesy społeczno-kulturowe w Europie, etyka społeczna i etyka biznesu, ekologia społeczna, globalne trendy społeczno-gospodarcze i integracja europejska, polityka społeczna i gospodarcza, socjologia organizacji, socjologia ekonomiczna, podstawy zarządzania, finanse, podstawy marketingu, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Studenci w ramach nauki prowadzą także badania socjologiczne w praktyce, a jeśli wybrana uczelnia oferuje takie możliwości - najlepsi studenci mogą liczyć na interesujące oferty stażu lub współpracę w ramach projektów socjologicznych prowadzonych przez uczelnię. Przedmiotów jest wiele, ale cała ta wiedza jest niezbędna w dalszej pracy socjologa. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień socjologicznych studenci drugiego roku wybierają specjalizację np. marketingową, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki społecznej i pracy socjalnej, informacyjno-komunikacyjną bądź inną, jeśli uczelnia taką oferuje. Na studiach drugiego stopnia studenci koncentrują się na wykorzystaniu wiedzy teoretycznej do prowadzenia badań empirycznych oraz analityczno-teoretycznych, przygotowując się w ten sposób do napisania i obrony pracy magisterskiej, której celem jest samodzielne przeprowadzenie badania społecznego lub jakościowego i dokonanie analizy uzyskanych wniosków. W trakcie studiów przyszli socjologowie wykorzystują wiedzę teoretyczną do samodzielnego planowania i realizowania badań społecznych oraz jakościowych, a także analizują i interpretują wyniki otrzymanych badań. Rozumieją i potrafią wyjaśnić tendencje społeczne, procesy oraz mechanizmy zachowań ludzi i rezultaty tychże zachowań w odniesieniu do zjawisk społeczno-gospodarczo-politycznych. Socjologia zajmuje się badaniem zjawisk sfery publicznej, na którą składają się aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Socjologowie poznają i analizują mechanizmy oraz relacje występujące w społeczeństwie lub jego konkretnych grupach, a zdobyta przez nich wiedza ma wymiar utylitarny dla polityków, przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji i organizacji. Dzięki badaniom socjologicznym prowadzi się obserwacje nad poszczególnymi trendami w społeczeństwie - w wielu przypadkach badania te pozwalają dostosować ofertę usług lub produktów do oczekiwań i potrzeb ludzi, a to tylko jeden przykład z szerokiego spektrum zagadnień, jakimi zajmuje się socjologia w praktyce.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Socjologii posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu socjologii ekonomii, socjologii zarządzania, socjologii pracy i organizacji. Dzięki temu mogą szukać pracy w państwowych i prywatnych firmach badawczych, doradczych i szkoleniowych, w agencjach reklamowo-marketingowych i PR, w organizacjach rządowych i pozarządowych w tym społecznych i non-profit, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, pośrednictwa pracy, HR i doskonalenia zawodowego - na wszelkich możliwych stanowiskach od specjalistów, przez kadrę managerską i wyżej. Socjologia daje szerokie perspektywy zawodowe, a na pewno wykształca w studentach otwartość na świat i nowe wyzwania.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace magisterskie - socjologia