Charakterystyka pracy zaliczeniowej

Praca zaliczeniowa jest specyficznym rodzajem pracy naukowej. Podobnie jak praca licencjacka lub magisterska musi spełniać określone wymogi formalne – a zatem musi zostać napisana odpowiednią wielkością czcionki (najczęściej Times New Roman wielkość 12 pkt.), zachować prawidłową interlinię (najczęściej 1,5), wcięcie akapitu (0,67 lub 1,25) oraz wyrównanie tekstu (wyjustowanie). Obowiązują w niej również przypisy i bibliografia według standardów dla prac naukowych. W odróżnieniu jednak od innych prac naukowych, praca zaliczeniowa może przybierać różne formy – zależne od długości pracy. A zatem praca długości 10-15 stron będzie miała formę pracy licencjackiej – ze wstępem, podziałem na rozdziały i zakończeniem. W przypadku prac krótszych – od 3 do 10 stron – podział ten nadal obowiązuje, ale może opierać się jedynie na trzech klasycznych częściach: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Prace najkrótsze zazwyczaj zachowując ten podział tworzone są bez podkreślania kolejnych części.

Wskazane zasady mają charakter ogólny. Praca zaliczeniowa jest zawsze bardzo indywidualna. Często powstaje na schemacie lub formularzu przysłanym przez klienta – zgodnie z wymaganiami wykładowcy lub uczelni. W każdym przypadku – niezależnie od formy i długości pracy oraz jej tematu – uwzględniane są wszystkie wymagania w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne, a klient zamawiający prace powinien o tym pamiętać.

Praca zaliczeniowa oceniana jest przeważnie tylko raz, bez możliwości poprawy.