Pisanie prac zaliczeniowych - kierunek zarządzanie

Wśród wielu kierunków studiów prym wiedzie zarządzanie. Studia z zakresu zarządzania można podjąć w wielu uczelniach państwowych i prywatnych. Studiować zarządzanie jest i modnie i pożytecznie. Zarządzanie to bardzo ogólna nazwa kierunku studiów, za którą idą dziesiątki interesujących specjalizacji, a po studiach jeszcze więcej równie interesujących i pozwalających na rozwój osobisty stanowisk pracy. Zarządzanie jako kierunek studiów pojawiło się w początkach lat 90. XX wieku, co związane było z ówczesnymi zmianami ustrojowymi w Polsce. Kierunek ten, wywodzący się z nauk ekonomicznych, ewoluował pod wpływem zmieniających się potrzeb rynkowych, a z biegiem czasu na rynku pracy zaczęto poszukiwać specjalistów do spraw zarządzania, wykwalifikowanych w wąskich dziedzinach. Niczym grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne specjalizacje zarządzania, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzenie informacją, zarządzanie finansami, zarządzanie i marketing, zarządzanie instytucjami kultury etc. Zarządzanie jest sztuką docierania do celu poprzez rozsądne planowanie oraz racjonalne wykorzystywanie dostępnych środków i możliwości.

Charakterystyka kierunku

Głównym celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci zarządzania opanowują przede wszystkim wiedzę z zakresu planowania, organizowania, kontrolowania, logistyki oraz motywowania. Absolwent Zarządzania jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do kierowania pracą innych ludzi, opracowywania planów marketingowych firmy z uwzględnieniem prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy oraz zarządzania poszczególnymi elementami działalności gospodarczej. Zarządzanie to umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz realizowania tych planów, które przyniosą relatywnie największe korzyści. To, czy studia z zarządzania będą przyjemne i bezstresowe, czy raczej będzie się je wspominać przez pryzmat nocy zarwanych na naukę, a przede wszystkim - czy po studiach z zarządzania dostanie się pracę, zależy w dużej mierze od rodzaju specjalizacji, jaką wybierze student. Zarządzanie kulturą z pewnością dostarczy wielu umiejętności, a przy tym same studia będą przyjemne i ciekawe, ale ilość miejsc pracy w kulturze od lat jest na bardzo niskim poziomie. Większe szanse na rynku pracy będzie miał absolwent zarządzania finansami, ryzykiem czy jakością. Niemniej jednak, decydując się na studia z zakresu zarządzania, student zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, które otwierają drogę do dobrej pracy etatowej, jak i prowadzenia własnej firmy.

Perspektywy zawodowe

Kadra zarządzająca potrzebna jest właściwie w każdej firmie. Istotna jest wiedza zdobyta w trakcie studiów, ale ważniejsza od niej jest umiejętność poruszania się w meandrach współczesnego świata. Na rynku pracy pojawiają się ciekawe oferty skierowane do osób kreatywnych, mających nowatorskie pomysły, otwartych na świat i nowości, potrafiących zorganizować pracę sobie i innym; liczy się samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole. Pracy można szukać w instytucjach państwowych jak i firmach prywatnych. Na rynku pracy na absolwentów zarządzania czekają stanowiska specjalistów, kierowników czy dyrektorów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania relacjami z klientem i pozyskiwania klientów, zarządzania wartością firmy, zarządzania finansowego, zarządzania projektami, zarządzania nieruchomościami, zarządzania kapitałem niematerialnym, zarządzania środowiskiem, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania stresem, emocjami, problemami i konfliktami lub zarządzania czasem, wiedzą i kulturą. Pomimo tego, że absolwentów zarządzania jest wielu, gospodarka nieustannie się rozwija i z każdym rokiem potrzebuje coraz lepiej zorientowanych w swojej, często wąskiej, dziedzinie fachowców. Stanowiska takie są także coraz lepiej opłacane, a sama praca potrafi dostarczyć wiele satysfakcji, warto więc studiować zarządzanie.

Prace licencjackie i magisterskie zarządzanie – przykładowe tematy

jak pisac zarzadzanie

1. Zastosowanie marketingu w działaniach menedżera.
Praca dotycząca zastosowania marketingu w działaniach menedżera, składająca się z trzech rozdziałów: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (istota zarządzania firmą, główne cele przedsiębiorstwa, zadania marketingu), miejsce menedżera w marketingu (pojęcie menedżera, rola i znaczenie menedżera, decyzje menedżerskie, cena jako obszar decyzji podejmowanych przez menedżera) oraz analiza wpływu menedżera na przedsiębiorstwo z punktu widzenia pracownika (na przykładzie wybranych firm).

2. Zarządzanie kadrami.
Praca poruszająca tematykę zarządzania kadrami, zawierająca cztery rozdziały: zarządzanie kadrami i znaczenie tego procesu w funkcjonowaniu firmy, procesy rekrutacji (dobór zewnętrzny i wewnętrzny, rozmowa kwalifikacyjna jako metoda badania cech charakteru, testy psychologiczne jako alternatywne metody rekrutacji, selekcja na podstawie zgromadzonych danych), tworzenie profili osobowych przyszłych pracowników oraz badania własne.

3. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z doborem pracowników w przedsiębiorstwie. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: dobór pracowników w teorii (marketing personalny, rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, modele selekcji, najczęściej popełniane błędy podczas selekcji pracowników), metodologia badań (charakterystyka badanego przedsiębiorstwa, uzasadnienie przedmiotu, celu badań i hipotezy) oraz przedstawienie wyników badań własnych.

4. Rola menedżera przyszłości.
Praca opisująca rolę menedżera przyszłości, składająca się z trzech rozdziałów pt.: menedżer we współczesnej organizacji (pojęcie menedżera, cechy i umiejętności menedżerów, współczesne wyzwania stawiane menedżerom), organizacja pracy menedżera przyszłości (doskonalenie samego siebie, czas pracy, wizerunki menedżerów jutra) oraz krótka charakterystyka sylwetek legendarnych menedżerów sukcesu (Bill Gates, Henry Ford I, Jack Welch).

5. Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie.
Praca poruszająca problematykę zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie, składająca się z trzech rozdziałów pt.: teoretyczne zasady zarządzania marketingiem (istota i cel zarządzania marketingiem, strategia marketingowa, formy konkurencji), charakterystyka dowolnego rynku (np. krawieckiego, motoryzacyjnego, spożywczego) wraz z zasadami sprzedaży, strukturą organizacyjną firmy, procesem produkcji oraz strategia firmy (misja i rynek przedsiębiorstwa, plany strategiczne).

6. Efektywność czasu pracy kierownika.
Praca dotycząca efektywności czasu pracy kierownika, obejmująca trzy rozdziały pt.: istota kierowania (najważniejsze funkcje i style kierowania, warunki sprawnego kierowania, znaczenie czasu podczas kierowania), pomiar oraz normowanie czasu pracy (metody pomiaru czasy pracy, techniki normowania czasu pracy) oraz badanie i wykorzystanie czasu pracy kierownika (założenia metodologiczne, charakterystyka badanej próby, analiza i końcowe wnioski).

7. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Praca omawiająca najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem strategicznym w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: zarządzanie w małych i średnich firmach (małe i średnie firmy w polskiej gospodarce, otoczenie konkurencyjne, oddziaływanie sfer otoczenia na przedsiębiorstwa), istota analizy strategicznej w małych i średnich firmach, charakterystyka badanej firmy (na dowolnym przykładzie) oraz analiza strategiczna w przykładowym przedsiębiorstwie.

8.Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej.
Praca poruszająca różnorodne aspekty związane z administrowaniem zakładem opieki zdrowotnej. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów pt.: pojęcie i rodzaje zakładów administracyjnych, podmioty administrujące publicznym zakładem opieki zdrowotnej, najważniejsze zasady świadczenia usług medycznych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz kontrolowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

9. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu.
Praca dotycząca zarządzania projektem innowacyjnym produktu, składająca się z trzech rozdziałów: zarządzanie zmianą i projektem innowacyjnym (na czym polega innowacyjność produktu, fazy projektu innowacyjnego, zakres zarządzania projektem innowacyjnym), innowacje – źródła i istota barier innowacyjnych, innowacje na podstawie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa (krótka historia firmy, doświadczenia przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania innowacji).

10. Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją.
Praca opisująca rolę komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją, składająca się z trzech rozdziałów: kompleksowy wymiar komunikacji, komunikacja w organizacji oraz rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją. Kwestie poruszone w pracy: cechy, funkcje i formy komunikowania, bariery w komunikowaniu, nowe media w procesie komunikowania społecznego, menedżerowie i ich wpływ na komunikację.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - zarządzanie

Prace magisterskie - zarządzanie