Studia dwustopniowe: praca licencjacka a praca magisterska

Studia dwustopniowe - absolwenci

W czerwcu 1999 roku w Bolonii miało miejsce spotkanie ministrów edukacji z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej (biorących udział w programie SOCRATES), Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych (UNESCO, OECD, Rady Europy), przedstawicieli szkół wyższych, a także stowarzyszeń nauczycieli akademickich i studentów, które zakończyło się podpisaniem tzw. Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji. Na jej mocy w Polsce zostały wprowadzone założenia Deklaracji Bolońskiej, zgodnie z którą ma miejsce dalszy rozwój popularnych w państwach UE studiów dwustopniowych, czyli studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i studiów magisterskich, nazywanych również studiami uzupełniającymi.

Studia na zdecydowanej większości kierunków stały się więc dwustopniowe. Pierwszy stopień wiąże się z tym, że przez studenta musi zostać napisana praca licencjacka, natomiast ukończenie studiów drugiego stopnia jest równoznaczne z przygotowaniem i obronieniem pracy magisterskiej. Różnice pomiędzy oba pracami dyplomowymi sprowadzają się nie do konstrukcji, ale przede wszystkim do jej zawartości. Oznacza to, że praca magisterska jest bardziej zobowiązująca przy przechodzeniu z pierwszego do drugiego stopnia studiów. Oczywiście nie zabrania się, aby już w pracy dyplomowej kończącej pierwszy, trzyletni okres studiów, znajdowały się atrakcyjne i ponadprogramowe treści.

Praca licencjacka – podstawowe wymogi

Praca licencjacka jest przygotowywana na koniec studiów pierwszego stopnia bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata.

Podstawowe wymogi dotyczące pracy licencjackiej:

 • powinna zostać napisana przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem wybranego promotora,
 • temat pracy powinien być ściśle związany ze specjalnością oraz kierunkiem kształcenia studenta,
 • podlega recenzji,
 • stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

Pisana na zakończenie studiów pierwszego stopnia praca licencjacka może stanowić opracowanie o charakterze projektowym, projekcyjnym bądź analitycznym. Praca projektowa może dotyczyć np. projektu organizacji, systemu zarządzania, systemu ekonomicznego, systemu zasilania kapitałowego, systemu informacyjnego dla zarządzania, itp. Praca o charakterze projekcyjnym może zawierać np. plan marketingowy, biznesplan przedsięwzięcia, analizę rynku bądź diagnozę sytuacji. Z kolei opracowanie wyróżniające się charakterem analitycznym powinno zawierać rozwiązanie problemu praktycznego bądź badania empiryczne przeprowadzone w organizacjach lub przedsiębiorstwach, oparte na danych zebranych w konkretnych firmach, instytucjach, urzędach, itp.

Praca licencjacka powinna być napisana na temat, który nie wymaga przestudiowania bogatej literatury fachowej. Z kolei prace magisterskie zobowiązują do podjęcia tematów, które wymagają poznania, zrozumienia oraz wykorzystania literatury teoretycznej i naukowych metod do analizowania oraz oceny zgromadzonych informacji.

Warto podkreślić, że praca licencjacka powinna zawierać:

 • wyraźne określenie problemu badawczego,
 • odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu,
 • opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane techniki, metody, narzędzia badawcze, itp.).

Praca magisterska – wymogi dotyczące pisania

Praca magisterska jest przygotowywana na koniec studiów drugiego stopnia (magisterskich). Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątki stanowią: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynaria – absolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich.

Praca magisterska powinna zostać napisana w języku, w którym są prowadzone studia na danym kierunku. Oczywiście istnieje możliwość przygotowania opracowania w j. angielskim, niemieckim czy jakimkolwiek innym, ale w tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana studiów z dołączonym uzasadnieniem oraz z pozytywną opinią promotora.

Wymagania techniczne, którym podlegają prace magisterskie (mogą one nieznacznie różnić się w zależności od uczelni i przyjętych przez nią wymogów formalnych):

 • praca magisterska powinna zawierać stronę tytułową (najczęściej jej wzór można pobrać ze strony uczelni), spis treści, wstęp, tekst główny podzielony na rozdziały i podrozdziały, zakończenie oraz spis literatury (bibliografię),
 • jeśli w pracy zostało przedstawionych wiele tabel czy rysunków, należy po spisie literatury załączyć również ich spis,
 • każdy fragment tekstu umieszczony w pracy magisterskiej, którego autorem jest inna osoba niż student przygotowujący opracowanie, powinien zostać ujęty w cudzysłowy i opatrzony odpowiednim przypisem,
 • tabele, wykresy oraz ilustracje zaczerpnięte z zewnętrznych źródeł muszą zostać opatrzone właściwym nośnikiem, sporządzonym zgodnie z zasadami tworzenia przypisów,
 • wykaz literatury należy zamieścić na końcu pracy – powinien on obejmować wszystkie książki i inne źródła drukowane oraz elektroniczne, jakie student wykorzystał podczas pisania pracy magisterskiej.

Administracja

Bankowość

Ekonomia

Finanse

Medycyna

Marketing

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Zarządzanie