Pisanie prac licencjackich na kierunku administracja

Administracja – charakterystyka kierunku

Administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów. Ta powszechnie znana dziedzina wiedzy jest niezbędna w wielu różnych sferach życia publicznego, w tym politycznego oraz gospodarczego. Studia na kierunku administracja mają na celu przede wszystkim przygotowanie do pracy w organach państwowych i samorządu terytorialnego. Ukończenie administracji daje absolwentowi doskonałą orientację w wielu dziedzinach, a także pozwala nabyć umiejętności praktyczne, umożliwiając tym samym podjęcie zatrudnienia na różnych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, w szczególności nauk o prawie i administracji.

Do wiodących przedmiotów wykładanych na administracji należą między innymi prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, administracja publiczna i polityka administracyjna, postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, organizacja i zarządzanie, system bankowy i kredytowy.

Kompetencje zdobywane podczas studiów na kierunku administracja:

  • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  • technik informacyjnych w administracji publicznej,
  • różnorodnych dziedzin prawa, w tym między innymi prawa administracyjnego, pracy czy prawa Unii Europejskiej.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, po złożeniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu.

Perspektywy pracy po ukończeniu administracji

Obroniona praca licencjacka i dobra ocena na dyplomie z administracji otwierają drzwi do zdobycia zatrudnienia w wielu firmach, instytucjach oraz urzędach.

Przykładowe zawody, jakie można podjąć po studiach administracyjnych:

  • funkcjonariusz służb mundurowych (np. w Policji, Agencji Wywiadu, straży gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
  • pracownik działu administracyjnego w firmie jako doradca finansowy bądź ekspert do spraw podatkowych,
  • pracownik służby dyplomatycznej, agendy UE,
  • pracownik administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji pozarządowych,
  • pracownik biura nieruchomości, firmy ubezpieczeniowej, banku, itp.

Pisanie prac licencjackich – administracja

domowe biuro

Wbrew powszechnie panującej opinii, ukończenie studiów na kierunku administracja i obronieniu pracy licencjackiej wcale nie jest równoznaczne z koniecznością spędzenia całej kariery na stanowisku sekretarki czy monotonnej pracy urzędniczej. Studia te dają o wiele więcej możliwości, nic też dziwnego, że są coraz chętniej wybierane przez absolwentów liceów ogólnokształcących czy techników po zdaniu matury.

Studia na kierunku administracja nie należą do łatwych, a ich ukończenie zależy między innymi od tego, jak zostanie napisana praca licencjacka. Niezależnie od wyboru tematu, tego typu praca dyplomowa musi stanowić wartościowe opracowanie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym i stylistycznym.

Prace licencjackie administracja – przykładowe tematy

most i budowla

1. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Praca licencjacka dotycząca zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, składająca się z trzech rozdziałów pt.: zarządzanie kryzysowe w państwie, zarządzanie kryzysowe w powiecie oraz diagnoza zarządzania kryzysowego w wybranym powiecie. Zagadnienia, które mogą zostać poruszone w pracy to m.in.: istota zarządzania kryzysowego, rola i zadania powiatu w kontekście zarządzania kryzysowego, zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli.

2. Zakaz konkurencji w stosunku pracy.
Praca poruszająca problematykę zakazu konkurencji w stosunku pracy, składająca się z trzech rozdziałów: pojęcie, geneza i ogólne znaczenie zakazu konkurencji (historia zakazu konkurencji, ustawowe zakazy dotyczące zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, forma umowy o zakazie konkurencji), umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

3. Renta z tytułu niezdolności do pracy.
Praca licencjacka opisująca najważniejsze kwestie związane z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: system ubezpieczeń społecznych w Polsce, przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ogólne informacje na temat procedury przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz problematyka koordynacji w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w ramach Unii Europejskiej.

4. Zadania i organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce.
Praca dotycząca zadań i organizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Opracowanie zawiera cztery rozdziały: ogólne pojęcie pomocy społecznej (istota oraz najważniejsze regulacje prawne), zadania pomocy społecznej i ich podział między jednostki samorządu (zadania gmin, powiatów, województw), jednostki organizacyjne pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej) oraz pracownicy socjalni.

5. Podział prawny i geodezyjny nieruchomości.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze kwestie wiążące się z podziałem prawnym oraz geodezyjnym nieruchomości. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: pojęcie nieruchomości, rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, leśne, rolne, położone w mieście, budynkowe, lokalowe, itp.), oznaczenie nieruchomości na potrzeby geodezyjne (wpisy w ewidencję gruntów i budynków) oraz podstawa podziału geodezyjnego (decyzja administracyjna, podział geodezyjny).

6. Podpis elektroniczny w prawie porównawczym.
Praca dotycząca różnych aspektów podpisu elektronicznego w prawie porównawczym. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów: podpis elektroniczny i jego rodzaje (definicja – czym jest podpis elektroniczny, podpis elektroniczny w różnych krajach na świecie), skutki podpisu elektronicznego, podpisujący oraz weryfikujący podpis, usługodawcy certyfikacyjni oraz techniczne zagadnienia podpisu elektronicznego (szyfrowanie, uwierzytelnianie, proces uzyskania certyfikatu).

7.Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.
Praca dotycząca pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim, składająca się z czterech rozdziałów: działalność gospodarcza – związki pojęciowe – przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, historia pojęcia przedsiębiorcy w polskim ustawodawstwie, lata współczesne – przedsiębiorca, kupiec, swoistość regulacji dotyczącej przedsiębiorstw państwowych. Kwestie poruszone w pracy to m.in.: podstawy prawne działalności gospodarczej, kategorie podmiotów gospodarczych, prawo działalności gospodarczej.

8. Administracja publiczna w Polsce i UE.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze kwestie związane z administracją publiczną w Polsce i krajach Unii Europejskiej, składająca się z trzech rozdziałów: charakterystyka organów administracji publicznej (organy administracji rządowej, organy samorządu, pozostałe podmioty realizujące zadania administracji publicznej), administracja publiczna w Polsce oraz administracja publiczna w wybranych krajach unijnych.

9. Centralne organy administracji publicznej.
Praca opisująca centralne organy administracji publicznej, zawierająca trzy rozdziały: reforma administracji publicznej (administracja rządowa, administracja samorządowa), administracja rządowa (pojęcie i podział organów administracji centralnej, rządowa administracja terenowa, zespolona administracja rządowa) oraz centralne organy administracji rządowej i ich zadania (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący komitetów, Komitet Badań Naukowych).

10. Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne.
Praca licencjacka poruszająca zagadnienia proceduralne związane z decyzją administracyjną. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: pojęcie aktu administracyjnego, pojęcie decyzji administracyjnej (norma prawna zawarta w decyzji, formy decyzji) oraz elementy decyzji (oznaczenie organu wydającego decyzję, oznaczenie adresata, data wydania, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne).