jak użytkować laptop

Ekonomia – charakterystyka kierunku

Jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez absolwentów liceów ogólnokształcących jest ekonomia. Bierze się to m.in. z tego, że sektor finansowy i bankowy bardzo prężnie się rozwijają. Studia ekonomiczne pozwalają zdobyć gospodarczo-polityczno-logistyczną oraz nową kompetencję, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi. Dzięki tym umiejętnościom łatwiej jest znaleźć optymalne rozwiązania gospodarczo-finansowe, wypracować duży zysk i jak najmniejszą stratę.

Wiedza z ekonomii bardzo przydaje się w codziennej pracy. To m.in. matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia i makroekonomia, analiza ekonomiczna, system pośrednictwa finansowego, rachunkowość i rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, zarządzanie oraz elementy prawa, etyki gospodarczej czy polityka gospodarcza Unii Europejskiej.

Studenci ekonomii po trzech latach nauki są zobligowani przedstawić pracę licencjacką, aby uzyskać tytuł licencjata.

Perspektywy pracy po ukończeniu ekonomii

Student ekonomicznego kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. To specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Wie, kiedy i jak zastosować nowoczesne metody obliczeniowe, a także pozyskiwać i analizować informacje, które mogą być potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych.

Idealny kandydat do pracy po ekonomii powinien posiadać nie tylko wiedzę, ale i wykazywać się kreatywnością, inicjatywą i mieć nowatorskie pomysły. Przyda mu się także umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań w zespole. Ponadto powinien umieć wykorzystywać nowoczesne oprogramowania oraz sprzęt komputerowego.

Po ekonomii pracę można znaleźć w:

  • bankach,
  • firmach ubezpieczeniowych,
  • prywatnych przedsiębiorstwach,
  • biurach rachunkowych,
  • w firmach leasingowych albo kredytowych,
  • w biurach nieruchomości - doradcy podatkowi i księgowi,
  • przy funduszach inwestycyjnych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach publicznych.

Pisanie prac magisterskiej – ekonomia

Przygotowanie pracy licencjackiej z ekonomii jest z pewnością wyzwaniem – merytorycznym i czasowym. To typ opracowania, który z reguły wspierany jest analizami finansowymi przedsiębiorstw i podejmowanych przez nie działań marketingowych. Dotyczy także różnych postaw konsumenckich, ról menadżerów w organizacjach, sposobów zarządzania. Pisanie pracy wymaga wiedzy nie tylko ogólnej, ale także bieżącej orientacji w sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Badania, sondaże, wykresy, wnioski zazwyczaj są jej nieodłącznym elementem.

Prace magisterskie ekonomia – przykładowe tematy

1. Inwestowanie w złoto – czy to się opłaca?
Praca na temat tego, czym jest rynek złota, jak funkcjonuje w Polsce i na świecie, jak zmieniały się na przestrzeni ostatnich kilku lat notowania ceny za ten surowiec. Czy jest to dobry pomysł na długoterminową inwestycję, kto najczęściej buduje w ten sposób swój portfel finansowy? Kto dostarcza złoto i jakiej formie jest najczęściej kupowane oraz deponowane? W pracy pojawi się także rozdział poświęcony temu, jak inwestować w złoto, jak je rozpoznać oraz jakie są wady i zalety tego sposobu na zarabianie pieniędzy.

2. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa X
Praca poruszająca tematykę innowacyjności w działalności wybranej firmy. To pojęcie jest bardzo szerokie, bo dotyczy przedsięwzięć o charakterze m.in. naukowym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym. Innowacyjność może dotyczyć różnych produktów oraz działalności badawczo-rozwojowej. Czy jest to opłacalna inwestycja? Na część projektów można pozyskać dodatkowe zewnętrzne środki – skąd i jak to się robi? Jak innowacyjność funkcjonuje w Polsce – temu ma właśnie posłużyć opis działalności przedsiębiorstwa X.

3. Kryptowaluta na świecie – skąd się wziął sukces bitcoina?
Praca poświęcona będzie tematyce kryptowaluty – co to jest, skąd się wzięła, kto był jej pomysłodawcą. W jaki sposób można na niej zarabiać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc w ten sposób inwestować? Jak rozwija się światowy rynek kryptowlaut i kim są najbardziej wpływowe osoby? Jak bitcoin stał się produktem pobocznym wielkiego kryzysu finansowego z 2008 r.? Skąd się wziął jego sukces? Jakim echem ta kryptowaluta odbiła się w Polsce? Jakie jeszcze inne wirtualne waluty i kryptowaluty są w obiegu?

4. Kryzysy finansowe i walutowe ostatniej dekady w Europie
Praca skupiać się będzie na analizie przyczyn, mechanizmów krajowych i regionalnych kryzysów finansowych i walutowych. Znajdzie się w niej także opis sposobów wychodzenia z kryzysów. W pracy przedstawione zostaną problemy oraz upadłości instytucji finansowych takich jak np. banki, fundusze inwestycyjne. Opisane zostaną najbardziej spektakularne kryzysy finansowe/zadłużeniowe pod kątem przyczyny, przebiegu, skutków, w tym m.in. sytuacja, jaka miała miejsce w Europie w latach 2007-2008, kiedy upadło kilka wielkich banków komercyjnych i zmianom uległy kursy walut.

5. Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój lokalny
W pracy przedstawione zostaną przekładowe Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdujące się na terenie Polski. To jeden z instrumentów prowadzenia polityki gospodarczej Polski, który miał wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zakładane SSE miały na celu utworzenie nowych miejsc pracy i doprowadzić do wzrostu eksportu. W pracy przeanalizowana zostanie kwestia wpływu Stref na rozwój lokalny. Czy ten pomysł się sprawdził, czy też okazał się nietrafiony? Jakie branże dominują na terenie SSE?

6. Funkcjonowanie najważniejszych instytucji międzynarodowych:
Praca dotyczy funkcjonowania wybranych instytucji międzynarodowych. Mogą to być np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu. W opracowaniu poruszona zostanie ich rola we współczesnej światowej gospodarce i jakie mają zadania. W jaki sposób ją wspiera? Czy i w jaki sposób prowadzi działalność pomocną w sytuacjach kryzysowych oraz jak rozwiązywane są różne problemy gospodarcze? Czy jest sens utrzymywania tego typu instytucji i czy ich ranga jest nadal wysoka?

7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Praca na temat finansowania przedsiębiorstw i kształtowania struktury kapitału. Obejmie m.in. finansowe aspekty dotyczące decyzji inwestycyjnych oraz pokaże, na czym polega zarządzanie kapitałem obrotowym. Wyjaśniona zostanie kwestia wyceny przedsiębiorstwa, a jeden z rozdziałów poświęcony zostanie analizie finansowej firmy – wybranym obszarom takim jak np. analiza płynności lub rentowności przedsiębiorstwa. W pracy opisane zostaną zarówno mikroprzedsiębiorstwa, średniej wielkości podmioty gospodarcze, jak i korporacje.

8. Jak funkcjonuje współczesna gospodarka światowa – wybrane obszary
Praca polegającą na analizie wybranych obszarów międzynarodowej gospodarki światowej. Znajdą się w niej zagadnienia takie jak np. handel międzynarodowy, działalność inwestycyjna i produkcyjna. W opracowaniu opisana zostanie także problematyka kształtowania kursów walutowych oraz sytuacji płatniczej. Pojawi się w nim informacja na temat ewolucji systemów pieniężnych oraz międzynarodowych rozliczeń finansowych. Jeden z rozdziałów będzie opisem funkcjonowania korporacji transnarodowych. W pracy przedstawiony zostanie ponadto rozwój wybranych globalnych gałęzi przemysłu.

9.  Źródła finansowania działalności gospodarczej
Praca na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej, z jakich można skorzystać w naszym kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firm. Powstało również wiele instytucji czy stowarzyszeń, które specjalizują się w pomocy czy to w zakresie pisania wniosków, czy też już finansowej dla nowo powstałych lub funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw. Ile firm w Polsce korzysta z dodatkowego wsparcia finansowego i na co je głównie przeznacza? Czy jest to opłacalne?

10. Zatrudnienie i bezrobocie na rynku pracy – analiza okresu X
Praca poświęcona analizie sytuacji na rynku pracy w wybranym okresie. Na czym polega zjawisko bezrobocia (skala mikro i makro), co jest jego przyczyną? W jakich branżach poszukiwani są pracownicy, a w jakich jest ich nadmiar? W jakim wieku i gdzie jest najwięcej statycznie osób zatrudnionych i bez pracy. Czy rządowa zapomoga 500+ wpłynęła na wysokość bezrobocia? Czym jest bezrobocie długotrwałe, dobrowolne, frykcyjne,  naturalne, sezonowe, strukturalne? Jakie są rokowania na najbliższe kilka lat w kwestii miejsc pracy oraz stopy bezrobocia?