Prace licencjackie – marketing

wykres statystyk

Marketing – charakterystyka kierunku

Na kierunku marketing są prowadzone studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie). Celem kształcenia w tej dziedzinie jest kreowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, zwłaszcza działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, kreowania wizerunku, zarządzania marką, budowania relacji z potencjalnymi klientami oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie. Studia pierwszego stopnia kończą się zdaniem egzaminu i obroną pracy dyplomowej. Prace licencjackie z marketingu są przygotowane pod nadzorem promotora, na ściśle ustalony temat.

Zajęcia na kierunku marketing na większości szkół wyższych mają głównie formę projektową oraz interaktywną. Oznacza to, że w ich trakcie są organizowane różnego rodzaju symulacje komputerowe, prace zespołowe, gry strategiczne, itp. Istotne jest to, aby studentom przekazać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, niezbędną do podjęcia zatrudnienia w dynamicznie zmieniającej się branży marketingowej.

Studia z marketingu pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę zarówno z zakresu najnowocześniejszych technik marketingu, reklamy i public relations, jak również z takich dziedzin, jak psychologia społeczna, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, środki masowego przekazu czy badania rynkowe. Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty, jak marketing i organizacja przedsiębiorstw, negocjacje, organizacja reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa.

Perspektywy pracy po ukończeniu marketingu

Obroniona praca licencjacka na kierunku marketing daje możliwość podjęcia dalszej edukacji (na studiach magisterskich) bądź zatrudnienia w wybranym zawodzie. Absolwenci mogą szukać pracy między innymi jako:

  • specjaliści marketingu, menadżerowie/kierownicy średniego i wyższego szczebla działu marketingowego w przedsiębiorstwach,
  • kierownicy/dowódcy zespołu w agencjach SEM, SEO czy zajmujących się social mediami,
  • doradcy i konsultanci w firmach o charakterze marketingowym,
  • pracownicy firm zajmujących się badaniami rynkowymi, sprzedażą,
  • komunikacją z klientem, zarządzaniem marką oraz budowaniem jej wizerunku,
  • właściciele własnych działalności gospodarczych.

Prace licencjackie marketing – przykładowe tematy

notowanie ważnych informacji

1. Marketing w niedużym sklepie detalicznym.
Praca magisterska poruszająca wybrane kwestie związane z marketingiem w niewielkim sklepie detalicznym. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów zatytułowanych: marketing w handlu detalicznym (definicje i funkcje marketingu, charakterystyka działalności marketingowej w handlu detalicznym), decyzje marketingowe podejmowane w punkcie sprzedaży detalicznej oraz opis i ocena realizowanych działań marketingowych na przykładzie dowolnie wybranego sklepu.

2. Rola i znaczenie reklamy społecznej we współczesnej komunikacji.
Praca dotycząca roli i znaczenia reklamy społecznej we współczesnej komunikacji, składająca się z trzech rozdziałów: funkcja reklamy w komunikacji społecznej (definicja reklamy, jej rola w procesie komunikowania, rodzaje reklamy), typologia i charakterystyka reklamy społecznej (definicja, różnice między reklamą komercyjną a społeczną, typologia reklamy społecznej), przykładowe kampanie społeczne przeprowadzone w Polsce.

3. Skuteczność reklamy jako narzędzia promocji mix.
Praca magisterska dotycząca skuteczności reklamy jako narzędzia promocji mix. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: koncepcja promocji mix – na czym polega oraz jakie są jej podstawowe cele, reklama a public relations, promocja w planie marketingowym, organizacja działalności promocyjnej, organizacja kampanii promocyjno-reklamowej, cele kampanii promocyjnej, etapy organizacji kampanii, itp.

4. Wpływ reklamy na model współczesnej rodziny.
Praca badająca wpływ reklamy na model współczesnej rodziny, składająca się z czterech rozdziałów: rodzina w społeczeństwie (funkcje rodziny, formy życia rodzinnego, rodzina w Polsce), wpływ środków masowego przekazu na model życia rodzinnego (oddziaływanie reklamy na rodzinę), model współczesnej rodziny na podstawie przekazów reklamowych (funkcja kobiety i mężczyzny, obraz rodziny) oraz rodzina w reklamie.

5. Strategia reklamowa jako mechanizm dotarcia do klienta zewnętrznego.
Praca magisterska dotycząca strategii reklamowej jako jednego z mechanizmów dotarcia do klienta zewnętrznego. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów, w których mogą zostać poruszone następujące kwestie: przedmiot strategii reklamowej, rodzaje i funkcje reklamy, oddziaływanie treści reklamowych na klienta, etapy przygotowywania strategii reklamowej, selekcja rynku docelowego, określenie budżetu reklamowego oraz wybór mediów promocyjnych.

6. Strategie marketingowe konkurencji.
Praca dotycząca strategii marketingowych konkurencji, składająca się z czterech rozdziałów: analiza przedsiębiorstwa nastawionego na długofalowy rozwój (w tym m.in. analiza SWOT i potencjału firmy), wybrane techniki analizy konkurencji (analiza otoczenia konkurencyjnego), podstawowe strategie konkurencji (rodzaje i ryzyko w strategii konkurencji) oraz praktyczne aspekty zastosowań strategii konkurencji na przykładzie wybranej firmy odnoszącej sukcesy na rynku.

7. Zastosowanie marketingu w działaniach menedżera.
Praca magisterska dotycząca zastosowania marketingu w działaniach menedżera. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zadania i narzędzia zarządzania marketingowego, miejsce menedżera w marketingu, wizerunek skutecznego menedżera, polityka sprzedaży jako wyzwanie dla menedżera, cena jako obszar decyzji marketingowych, analiza wpływu menedżera na dowolnie wybrane przedsiębiorstwo.

8.Promocja usług bankowych jako element marketingu bankowego.
Praca dotycząca promocji usług bankowych jako jednego z elementów marketingu bankowego. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: marketing w działalności bankowej (pojęcie marketingu usług bankowych, ewolucja marketingu bankowego), rynek usług bankowych (bank a otoczenie rynkowe), promowanie produktów bankowych (popieranie sprzedaży, public relations w procesie sprzedaży) oraz innowacyjne formy promocji i komunikowania się z potencjalnym klientem.

9. Rola promocji w skutecznej działalności banku.
Praca magisterska dotycząca roli promocji w skutecznej działalności banku, składająca się z czterech rozdziałów: pojęcie promocji, środki promocji i ich zastosowanie (manipulowanie cenami produktów, działania związane z promowaniem produktów, metody zwiększania stopnia atrakcyjności produktów), programowanie i koordynacja działań promocyjnych oraz najważniejsze elementy polityki promocji (reklama, sprzedaż osobista, public relations).

10. Oddziaływane marketingu na wybrane sfery funkcjonowania firmy.
Praca poruszająca wybrane kwestie związane z oddziaływaniem marketingu na wybrane sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienia, które mogą zostać uwzględnione w opracowaniu to np.: pojęcie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie, działania marketingowe w strukturze organizacyjnej firmy, cena produktu jako obszar decyzji marketingowych, decyzje marketingowe związane z polityką produktów.