komputer leżący w bibliotece - praca magisterska administracja

Administracja – charakterystyka kierunku

Administracja to jeden z popularniejszych i częściej wybieranych przez maturzystów kierunków. Po ukończeniu studiów licencjackich (pierwszego stopnia), naukę można kontynuować na studiach magisterskich (drugiego stopnia). Aby uzyskać tytuł magistra, przez studenta musi zostać napisana, złożona i obroniona praca magisterska. Uzyskanie dyplomu z administracji otwiera drogę do wielu zawodów, nie tylko w sektorze administracji, ale także w służbach mundurowych czy w działach administracyjnych firm.


Studia na kierunku administracja pozwalają zdobyć wiedzę m.in. na temat prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach, współczesnych metod zarządzania w administracji, a także administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowe kwalifikacje zdobyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku administracja:

 • posługiwanie się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzą ekonomiczną,
 • umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w branży administracyjnej,
 • przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych sektorach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej,
 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • przygotowanie do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością z dziedziny prawa i administracji.

Praca magisterska tworzona przez studenta na kierunku administracja, stanowi formę piśmiennictwa naukowego i zarazem najważniejsze „dzieło”, realizowane na zakończenie studiów drugiego stopnia (magisterskich). Jej tworzenie przebiega pod czujnym okiem wybranego promotora, natomiast obrona ma miejsce przed specjalnie powołaną do tego celu komisją. Warto zaznaczyć, że praca magisterska, nie tylko na kierunku administracja, ale także na wielu innych kierunkach, powinna mieć wyłącznie teoretyczny charakter i dodatkowo może zawierać opis badań przeprowadzonych przez dyplomanta. Oczywiście jej treść musi zgadzać się z kierunkiem studiów oraz specjalnością studenta, a jej treść powinna stanowić wyraźny dowód na opanowanie przez autora wiedzy, która została mu przekazana w trakcie kilkuletnich studiów.

Co powinna zawierać prawidłowo napisana praca magisterska na kierunku administracja, czyli struktura pracy dyplomowej:

 • strona tytułowa,
 • spis treści/plan pracy,
 • streszczenie oraz wyszczególnione słowa kluczowe,
 • wstęp,
 • podział na rozdziały i podrozdziały (rozdziały: teoretyczny, metodologiczny, empiryczny),
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • spis materiałów graficznych/wykaz aktów prawnych/załączniki,
 • oświadczenie samodzielności.

Prace magisterskie administracja – przykładowe tematy

pióro i kartka - praca magisterska - administracja

1. Postępowanie rozgraniczeniowe w trybie administracyjnym.
Praca magisterska dotycząca postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym, składająca się z czterech rozdziałów: granice nieruchomości (historia ustalania granic, historia polskich systemów katastralnych), teoretyczne aspekty rozgraniczania (istota i przedmiot rozgraniczenia, rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym, podstawowe kryteria rozgraniczania), dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości w procesie ustalania stanu prawnego gruntu oraz szczególne przypadki dotyczące rozgraniczania nieruchomości.

2. Sołtys w systemie administracji publicznej.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z pełnieniem funkcji sołtysa w systemie administracji publicznej. Opracowanie składa się z pięciu-sześciu rozdziałów pt.: geneza urzędu sołtysa, sołectwo w systemie administracji publicznej – ustalenia podstawowe, sołtys jako organ administracji publicznej, wybór i odwołanie sołtysa na przykładzie dowolnie wybranego sołectwa, zadania i kompetencje sołtysa, połączenie funkcji sołtysa i radnego rady gminy.

3. Czas i ewidencja pracy pracowników samorządowych.
Praca magisterska dotycząca czasu pracy pracowników samorządowych, składająca się z trzech rozdziałów: pracownicy samorządowi – regulacje prawne (definicja pracowników samorządowych, kategorie pracowników samorządowych), czas pracy i ewidencja czasu pracy (pojęcie czasu pracy, rodzaje i ustalanie systemu czasu pracy), odrębności czasu pracy (system czasu pracy pracowników samorządowych, limity i ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych, itp.).

4. Zadania organów samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa miejscowego.
Praca magisterska opisująca główne zadania organów samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa miejscowego. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: charakterystyka aktów prawa miejscowego, najważniejsze uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego w stanowieniu aktów prawa miejscowego, procedura uchwałodawcza oraz nadzór nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Ordynacja wyborcza w Polsce.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z ordynacją wyborczą w Polsce, składająca się z czterech rozdziałów: istota systemu wyborczego (rola wyborów w kraju demokratycznym, pojęcie prawa wyborczego), konstytucyjne zasady prawa wyborczego (zasada równości, powszechności, bezpośredniości, tajności głosowania), sposób przeprowadzania wyborów w Rzeczpospolitej Polskiej oraz ocena aktywności wyborczej wśród obywateli Polski.

6. Zarządzanie kryzysowe jako zadania administracji wojewódzkiej.
Praca dotycząca zarządzania kryzysowego, przedstawionego jako jedno z zadań administracji wojewódzkiej. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: istota zarządzania kryzysowego, administracja lokalna w systemie zarządzania kryzysowego oraz organy organizacji wojewódzkiej. Kwestie poruszone w pracy: pojęcie kryzysu i sytuacji kryzysowej, aspekty prawne zarządzania kryzysowego, zadania administracji wojewódzkiej w kontekście zarządzania kryzysowego.

7. Referendum jako podstawowa forma demokracji.
Praca magisterska opisująca najważniejsze kwestie związane z referendum jako podstawową formą demokracji. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: istota i podstawy prawne przeprowadzania referendum (pojęcie demokracji bezpośredniej, rodzaje referendum, funkcje referendum), procedura i sposób realizacji referendum (organy właściwe w sprawach dotyczących referendum, uczestnicy referendum), kampanie referendalne oraz organizacja referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

8. Zasady i tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Praca dotycząca zasad i trybu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, składająca się z czterech rozdziałów: ogólne zasady wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, komisje wyborcze i obwody do głosowania, zgłaszanie kandydatów na prezydenta RP i kampania wyborcza, głosowanie i wyniki wyborów. Przykładowe kwestie poruszone w pracy: ewolucja wyborów prezydenckich w Polsce, zarządzenie wyborów, zaprzysiężenie prezydenta.

9. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce.
Praca magisterska dotycząca instytucji demokracji bezpośredniej w Polsce. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: geneza demokracji bezpośredniej, formy demokracji bezpośredniej, pojęcie referendum, referendum ogólnokrajowe a lokalne, pojęcie inicjatywy obywatelskiej i jej rodzaje, komitet inicjatywy obywatelskiej, instytucja konsultacji ludowej, praktyka obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce.

10. Funkcje współczesnego państwa.
Praca magisterska dotycząca funkcji współczesnego państwa, składająca się z czterech rozdziałów: istota państwa (pojęcie, geneza państwa oraz współczesne formy rządów), funkcje realizowane przez państwo (klasyfikacja i systemowa typologia funkcji państwa), przedmiotowa funkcja państwa (funkcja wewnętrzna, zewnętrzna, socjalno-wychowawcza) oraz rola gospodarcza państwa (funkcja stabilizacji makroekonomicznej, redystrybucja).