jak użytkować laptop

Ekonomia – charakterystyka kierunku

Za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów nadal uważana jest Ekonomia. To pomysł na życie i karierę zawodową zwłaszcza dla osób, które interesują się aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi i społecznymi, dobrze orientują się w podstawach rachunkowości albo chcą w przyszłości otworzyć własną firmę i mieć odpowiednie kompetencje do jej prowadzenia.

Studia ekonomiczne wybiera co roku bardzo wiele osób, a rynek pracy pozwala absolwentom na późniejsze zatrudnienie w różnych profesjach. Ścieżka edukacyjna nie jest łatwa – wiąże się ze zgłębieniem wielu trudnych pojęć, nauczenia się specyficznego języka oraz analitycznego myślenia. Podczas nauki studenci przyswajają wiedzę gospodarczo-polityczno-logistyczną. Uczą się szeroko pojętego zarządzania: przedsiębiorstwem, finansami, tego, w jaki sposób można odnotowywać jak największe zyski i jak najmniejsze straty przy odpowiednio dobranych zasobach ludzkich lub materialnych. Poszukują optymalnych rozwiązań w różnych sytuacjach gospodarczo-finansowych.

Podczas studiów poszerzają swoją wiedzę także z innych dziedzin, takich jak np.:

 • prawo,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • etyka gospodarcza,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • politologia

oraz wielu innych. A do zdobycia naukowego tytułu potrzebne jest tylko napisanie pracy magisterskiej oraz jej obrona.

Perspektywy pracy po ukończeniu Ekonomii

Absolwent Ekonomii ma szerokie perspektywy zawodowe. Zatrudnienie może znaleźć bowiem na stanowiskach, które związane są z planowaniem, obrotem środkami trwałymi firmy, logistyką czy finansami. Zdobyta wiedza pozwala mu starać się o pracę np. w:

 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • firmach kredytowych,
 • firmy audytorskie,
 • biurach nieruchomości,
 • samorządach: lokalnym i terytorialnym.
 • krajowych i zagranicznych organizacjach,

Praca w przedsiębiorstwach – mniejszych czy większych – pozwala wykazać się w zakresie, m.in. planowania i właściwego zarządzania finansami. Student Ekonomii może zostać w przyszłości m.in.:

 • bankierem,
 • doradcą inwestycyjnym,
 • maklerem giełdowym,
 • księgowym/księgowa,
 • rzeczoznawcą majątkowym,
 • urzędnikiem skarbowym,
 • pośrednikiem nieruchomości,
 • audytorem.

Dyplom ukończenia studiów ekonomicznych to jednak nie wszystko. Poszczególne profesje wiążą się zazwyczaj jeszcze ze zdaniem dodatkowych egzaminów czy zdobyciem niezbędnych do wykonywania danego zawodu uprawnień. Zdobycie tytułu magistra zwiększa jednak szanse na to, aby otrzymać pracę rozwijającą, satysfakcjonującą i dobrze płatną.

Pisanie prac magisterskiej – Ekonomia

Na studenta kończącego studiowanie Ekonomii czeka jeszcze jedno wyzwanie – napisania pracy magisterskiej. To zadanie, któremu musi sprostać zaraz po zdanych egzaminach. Wiąże się z ogromem pracy – od znalezienia pomysłu na temat, wymyślenia tytułu przez zbieranie materiałów, wykonywanie badań, analizowanie ich wyników po zebranie wszystkich informacji w całość. Oznacza wiele godzin spędzonych nad różnymi publikacjami oraz przy komputerze. I tu czasami pojawia się kolejny problem – brak weny twórczej.

Prace magisterskie Ekonomii – przykładowe tematy

1. Globalizacja rynków finansowych.
Praca poruszająca tematykę globalizacji rynków finansowych w kontekście zmian dokonujących się na świecie. Mają one miejsce już od czasów odkryć geograficznych, przez rewolucję kulturową i przemysłową aż po współczesne procesy globalizacyjne, które w ostatnich dekadach bardzo przyspieszyły. Wielopłaszczyznowa analiza w odniesieniu do różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Integracja państwa, społeczeństw, gospodarek i kultur, ich współzależność – wszystko to wpływa na bezpośrednio na zmiany na narodowych rynkach finansowych, silniejsze powiązanie lokalnych i stworzenie światowego.

2. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw.
Praca podejmująca problematykę zarządzania płynnością finansową w teorii i praktyce. To jeden z najważniejszych elementów prowadzenia firmy. Na czym polega utrzymanie płynności finansowej, co decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego stabilności? Jakie są instrumenty zarządzania płynnością - charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach (kredyt handlowy, leasing, faktoring, cesja wierzytelności, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych). Metody analizy płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

3. Fundusze UE w dochodach publicznych.
Praca na temat udziału i wykorzystania funduszy UE w dochodach publicznych. Opisane zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: czym są fundusze UE i z jakich programów są pozyskiwane? Jak wykorzystują je jednostki samorządowe, jaka jest skala tego dofinansowania i na jakie dziedziny głównie przeznaczane (wsparcie na rzecz rozwoju instytucjonalnego, inwestycyjne, w zakresie ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej)? Jakie są perspektywy w obszarze funduszy na najbliższe lata?

4. Rola portali społecznościowych w internecie w promocji towarów i usług na rynku.
Praca dotyczyć będzie promowania firmy w mediach społecznościowych, czyli bardzo powszechnego zjawiska towarzyszącego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zdają sobie coraz częściej sprawę, że powinni zadbać o obecność i aktywność na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Z pomocą mediów społecznościowych mogą promować swoje towary czy usługi oraz markę/wizerunek firmy. Co w ten sposób zyskują poza nowymi klientami, wiarygodnością oraz zaufaniem? Czy fanpage na portalach społecznościowych są skuteczniejsze od reklam w prasie, telewizji czy na billboardach?

5. Bezrobocie ukryte na obszarach wiejskich.
Praca poruszająca problem bezrobocia ukrytego na wsi. Podane są w niej dane na temat tego, jaka jest skala tego zjawiska, jak zmieniało się w ostatniej dekadzie, co je powoduje, kogo dotyczy, w jakim wieku są to osoby, z jakim wykształceniem? Jakie są szanse na to, aby zaktywizować zawodowo bezrobotnych z obszarów wiejskich? Czy jest w ogóle taka potrzeba wśród ludzi nigdzie zatrudnionych, czym się na co dzień zajmują (ankieta)? Co zrobił rząd, aby zaradzić temu problemowi? Czy rynek pracy jest przygotowany na takie osoby?

6. Międzynarodowa polityka monetarna wobec wyzwań, jakie niesie za sobą współczesna gospodarka.
Praca dotycząca polityki kursu walutowego, która łączy gospodarkę danego kraju z gospodarką światową. Postępująca globalizacja, światowy kryzys finansowy to kilka czynników, jakie potwierdziły słabość współczesnego systemu walutowego. Pozycja euro i dolara - dwóch kluczowych walut międzynarodowych – nie jest stabilna. Dodatkowo dla polityki kursowej znaczenie mają kluczowe problemy współczesnej gospodarki światowej. Praca opierać się będzie, m.in. na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jaka będzie rola głównych walut międzynarodowych we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym?

7. System podatkowy w Polsce i w innych państwach oraz dostosowania ich do systemów w UE.
Praca na temat tego, po co stworzone zostały systemy podatkowe, jakie mają znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju? Jak są konstruowane w przykładowych/poszczególnych krajach Unii Europejskiej? Jakimi wadami są obarczone, czy wymagają ciągłego doskonalenia pod kątem dostosowania ich do nowych warunków gospodarowania? Celem pracy jest porównanie systemów podatkowych państw należących do UE – czym się różnią, w czym są zbieżne i czy są skuteczne (przynoszą zakładane przez rządy efekty)?

8. Ryzyko działalności gospodarczej oraz sposoby zarządzania nim.
Praca poświęcona kwestii ryzyka, jakie jest wpisane w każdą działalność gospodarczą, w tym działalność produkcyjną i handlową. Towarzyszy ono procesom inwestowania kapitału w różne przedsięwzięcia. Jakie typy ryzyka działalności wyróżnia się, jak się je identyfikuje i w jaki sposób ocenia się skalę ich występowania? Jakie stosuje się sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem działalności? Jakie modele zarządzania ryzykiem stosuje się w praktyce? Jak ocenia się ryzyko i jakie można wykorzystać środki kontroli, aby uniknąć tego zagrożenia?

9. Deficyt budżetu państwa i sposoby jego finansowania.
W pracy poruszony będzie temat deficytu budżetowego państwa oraz metody jego finansowania. Podana będzie jego definicja – czym jest i dlaczego ma znaczącą rolę w polityce kraju? Jak można dyscyplinować wydatki budżetowe? Jak oblicza się wielkość deficytu i jakie regulują to przepisy? Jakie są sposoby finansowania go przewidziane ustawowo? Czym jest dług publiczny – wewnętrzny i zagraniczny? Jakie są jego konsekwencje? Jak bardzo deficyt budżetowy może blokować rozwój gospodarki państwowej?

10. Produkty finansowe i sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw.
Praca o tym, że zakładając własny biznes, nie każdy przedsiębiorca dysponuje już na samym początku zasobami, jakie są potrzebne do jej prowadzenia. Z jakich produktów i sposobów finansowania może wówczas skorzystać, aby mieć kapitał na rozwój (m.in. kredyty, pożyczki, leasing operacyjny, leasing finansowy, dotacje, refundacja z Urzędu Pracy)? Jakie instytucje na rynku pomagają przedsiębiorcom pozyskać dodatkowe środki (przykłady)? Czym powinni kierować się przedsiębiorcy przy wyborze odpowiednich źródeł finansowania przedsiębiorstwa?