Pisanie prac magisterskich - kierunek medycyna

Wybierając Medycynę jako kierunek studiów, trzeba się liczyć z tym, że będzie to sześć lat intensywnego uczenia się i praktyki. Aby sprawdzić się w zawodzie, nie wystarczą tylko dobre oceny. Trzeba mieć jeszcze predyspozycje do zawodu lekarza, wśród których najważniejsza jest empatia oraz świadomość tego, jakie znaczenie ma ludzkie życie.

Studiowanie Medycyny pozwalają zdobyć kwalifikacje potrzebne do tego, aby móc realizować różne świadczenia zdrowotne. Przyszły lekarz może udzielać porad, wykonywać badania, leczyć czy rehabilitować pacjentów. Ma także uprawnienia do wystawiania recept i orzeczeń. Wybierając studia medyczne, może również przeprowadzać proces leczenia specjalistycznego. Tytuł zawodowy lekarza to dopiero początek zawodowej drogi. Przed przyszłym specjalistą jest jeszcze obowiązkowy 13-miesięczny lekarski staż podyplomowy, który powinien być zakończony Lekarskim Egzaminem Państwowym. W ten sposób student potwierdza swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza. Kolejnym etapem są specjalizacje I i II stopnia.

Perspektywy pracy po ukończeniu Medycyny

Po ukończeniu studiów medycznych można podjąć pracę w obszarach, takich jak: ratowanie zdrowia i życia, w laboratorium oraz praca naukowa. W zależności od specjalizacji głównymi miejscami zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku są szpitale, przychodnie i laboratoria – publiczne lub niepubliczne. Oprócz tego pracę mogą podjąć w:

  • ośrodkach badawczych,
  • sanatoriach,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • poradniach,
  • instytucjach zajmujących się promocją edukacji prozdrowotnej.

Mając określoną specjalizację absolwenci Medycyny, mogą również rozważyć kwestię założenia własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku potrzebne jednak będą odpowiednie certyfikaty oraz zezwolenia na świadczenie usług medycznych.

Prace magisterskie Medycyna – przykładowe tematy

1. Psychoonkologia – trzy obszary jej działania.
Praca opisująca czym jest psychoonkologia i jakie ma znaczenie w dobie tak wielu zachorowań na raka? Opisze trzy obszary działania psychoonkologów: profilaktyka chorób nowotworowych, wsparcie potrzebne osobom chorych i ich bliskim oraz edukacja personelu pracującego z osobami chorymi. Jakie są reakcje psychiczne na chorobę nowotworową na jej różnych etapach? Jak wygląda praca z pacjentami (forma, zakres)? Czy warto korzystać z ich pomocy psychoonkologów (ankieta badawcza na wybranej grupie pacjentów, ich bliskich oraz personelu medycznego)?

2. Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona.
Praca przedstawiająca obie choroby w wymiarze czysto medycznym oraz społecznym. Alzheimer jest najczęstszą przyczyną zaburzeń otępiennych w wieku podeszłym. Jak się objawia, czym są postępujące deficyty funkcji poznawczych? Jak diagnozuje się chorobę Parkinsona - procedury diagnostyczne i kryteria rozpoznawania. Jakie są obecnie obowiązujące standardy leczenia oraz kierunki poszukiwań nowych metod terapeutycznych? Kto jest w grupie zagrożenia? Jak wygląda codzienna opieka nad osobami z tymi schorzeniami?

3. Wstrząs septyczny, hipowolemiczny, anafilaktyczny i inne – procedury działania.
Praca poświęcona różnym rodzajom wstrząsów, czyli nagłym klinicznym stanom zagrożenia życia, które prowadzą do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów. Jakie rozpoznaje się poszczególne wstrząsy (podział patofizjologiczny i kliniczny), jakie są ich fazy rozwoju oraz konsekwencje dla organizmu? Dlaczego wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej i na czym polega postępowanie przeciwwstrząsowe? Jak wygląda dalsze leczenie pacjentów, którzy przeszli wstrząs? Jakie są przyczyny występowania poszczególnych wstrząsów – czy można temu zapobiegać?

4. Opieka paliatywna i medycyna paliatywna.
Praca dotycząca różnych zagadnień związanych z opieką nad pacjentem cierpiącym na chorobę przewlekłą, która w miarę postępowania ogranicza jego życie. Przybliży, czym jest opieka paliatywna/hospicyjna, jakie działania mieszczą się w jej zakresie? Kto mieści się w zespole interdyscyplinarnym (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant itd.)? Jakie wsparcie udzielane jest rodzinom i opiekunom? Na czym polega leczenie paliatywne i objawowe? Przedstawione zostaną główne zasady opieki paliatywnej oraz w jakich warunkach może być prowadzona (dom, hospicjum, szpital itp.).

5. Choroby, które zabijają Polaków.
Praca poświęcona najpopularniejszym 10 chorobom, które co roku zabijają wiele tysięcy Polaków. Wśród nich znajdują się m.in. nowotwory, cukrzyca, udar mózgu i choroba niedokrwienna serca. Omówione zostaną przyczyny, objawy, leczenie. Praca opierać się będzie również na najnowszych raportach/badaniach/statystkach w tym zakresie. Poruszona w niej zostanie ponadto kwestia diagnostyki, dostępu do leczenia, jak i podejścia pacjentów do zagrożeń zdrowotnych, na jakie mogą być lub są potencjalnie zagrożeni (ankieta w wybranej grupie osób).

6. Zawody medyczne we współczesnym świecie – ich znaczenie oraz oczekiwania i potrzeby społeczeństwa.
Praca skupiająca się na omówieniu tematyki zawodów medycznych – ich znaczenia, roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Jak są skatalogowane, które z nich są tzw. wolne? Jak ewaluowały, czyli od felczera do lekarza specjalisty. Jakie przepisy regulują wykonywanie zawodów medycznych. Jakie oczekiwania i potrzeby ma współczesne społeczeństwo w stosunku do lekarzy i tzw. białego personelu oraz systemu służby zdrowia? Czy medyk to nadal w odbiorze społecznym „zawód zaufania publicznego”? Jakie ważne zmiany zaszły w tej dziedzinie w ostatnich 10 latach?

7. Poród przedwczesny – problem nie tylko medyczny.
Praca dotycząca problemu, jakim jest poród przedwczesny. Mimo dużego postępu medycznego nadal notuje się dość dużą umieralność okołoporodową noworodków. Wpływ na to mają wczesne i późne powikłania medyczne. Wcześniactwo nie jest tylko problemem medycznym, ale socjoekonomicznym. Poza tym, że jest główną przyczyną zgonów, to przysparza wiele kłopotów rodzinie, służbom medycznym i społeczeństwu. Co wpływa na to, że wiele kobiet rodzi dzieci poniżej 37. tygodnia ciąży (stres, skażenie środowiska, złe warunki socjalne, ciężka praca fizyczna itd.). Praca poparta danymi statystycznymi.

8. Diabetologia dziecięca i dorosłych - edukacja i pielęgnacja osób z cukrzycą oraz ich rodzin.
W pracy omówiona zostanie dziedzina medyczna, jaką jest diabetologia: czym się zajmuje, jak wygląda leczenie, w jaki sposób prowadzona jest profilaktyka (edukacja)? Jak zapobiega się powikłaniom cukrzycowych, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci? Jakie są typy cukrzycy? Na czym polega opieka nad osobami z cukrzycą? Jak wykrywa się cukrzycę i czy można jej uniknąć? Jakie znaczenie w tej chorobie ma nadwaga i otyłość? Kto ma tendencje do cukrzycy? W pracy zostaną również zaprezentowane dane statystyczne obejmujące m.in. ilość osób chorujących na tę chorobę.

9. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Praca omawiająca kwestię rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Czy jej wyniki zadowalają lekarzy i terapeutów oraz rodziców? Jak wyglądają poszukiwania skuteczniejszych sposobów niesienia pomocy małym pacjentom. Jak wygląda postęp wiedzy na temat etiopatogenezy tej choroby? Czy obecnie wystarczy tylko znajomość neurofizjologii i neuropatologii rozwojowej? Czy równie wystarczająca jest umiejętność wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych? Jakie jeszcze metody leczenia i terapii się stosuje? Na jakiej podstawie dobiera się sposób leczenia?

10. Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie.
Praca, w której poruszony zostanie temat zaburzeń osobowości – jak się je kwalifikuje, z czym są związane? Jaki związek mogą mieć z funkcjonowaniem we współczesnym świecie (tempo życia, wyścig szczurów, stres, samotność itd.). Omówione zostaną poszczególne typy zaburzeń (paranoiczna, schizoidalna, dyssocjalna chwiejna emocjonalnie, histrioniczna, zależna itd.), sposoby ich diagnozowania oraz leczenia. Kto jest szczególnie narażony na zaburzenia osobowości? Co je powoduje? Jak osoby z zaburzeniami osobowości funkcjonują na co dzień?