Charakterystyka kierunku

Kierunków pedagogicznych na uczelniach jest mnóstwo. Wiążę się to z przemianami współczesnego świata. Jak wykazują badania, proces ten w najbliższych latach będzie przyspieszać, tym samym wzrośnie zapotrzebowanie na coraz większą ilość wykwalifikowanych pedagogów. Obecnie – spektrum pedagogicznych kierunków, jakie proponują polskie i zagraniczne uczelnie jest tak szerokie, że z pewnością każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie (poczynając od pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki zdrowia i wielu, wielu innych).

Profil absolwenta

Studia pedagogiczne kształtują wrażliwość społeczną, uczą samodzielności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy oraz wzmacniają świadomość ciągłego jej uzupełniania. Forma studiów, oparta o system boloński pozwala już podczas pierwszych trzech lat (studia I stopnia) zdobyć niezbędne umiejętności i doświadczenie, umożliwiające podjęcie pracy, daje także możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich uzupełniających (II stopnia). W czasie nauki student, wedle osobistych preferencji powinien poznać przynajmniej jeden język nowożytny w stopniu umożliwiającym samodzielne rozumienie i komunikację. Studia magisterskie drugiego stopnia w komplementarny sposób przygotowują do przyszłej pracy w charakterze pedagoga, pozwalają uzupełnić i wzbogacić zdobytą na wcześniejszym etapie wiedzę tak, iż absolwent opuści mury uczelni w pełni usatysfakcjonowany, wedle obranego przez wykładowców programu dostosowanego do współczesnych rynkowych potrzeb. Ponadto – absolwent nie powinien mieć problemu z zaplanowaniem własnej ścieżki kariery, gdyż pozna podstawowe mechanizmy i narzędzia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i planowania kariery.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów medycznych po odbyciu sześcioletniej nauki i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego znajdą pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (przychodnie, szpitale, oddziały ratunkowe, kliniki prywatne, sanatoria etc.), ośrodkach badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, poradniach lub instytucjach zajmujących się upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej. Zawsze można też rozpatrzyć kwestię założenia własnej działalności gospodarczej, która jednakże w przypadku gabinetów lekarskich wymaga zdobycia wielu certyfikatów uprawniających i pozwoleń na świadczenie usług medycznych, a przede wszystkim środków na odpowiednie wyposażenie gabinetu. Fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej otwiera też bramy do pracy poza granicami Polski, a na ten krok, z racji wysokich zarobków i prestiżu, decyduje się coraz więcej absolwentów medycyny.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - pedagogika

Prace magisterskie - pedagogika