Praca licencjacka – prawo

Prawo – charakterystyka kierunku

kobieta trzymająca wagę

Studia licencjackie na kierunku prawniczym stanowią jedyną możliwą drogę do zawodów prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny czy mediator. Jeszcze do niedawana, prawo razem z medycyną i psychologią opierały się systemowi bolońskiemu, umożliwiając naukę w trybie jednolitych studiów trwających pięć lat. Obecnie natomiast coraz większa liczba uczelni proponuje studia prawnicze w systemie licencjat + magisterium. Po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia student musi przygotować ważną rozprawę naukową, jaką jest praca licencjacka. Daje ona możliwość podjęcia dalszej nauki bądź poszukiwanie zatrudnienia w zawodzie prawniczym.

Studia na kierunku prawo wymagają od studenta przede wszystkim łatwości przyswajania wiedzy prawnej, z zakresu nauk społecznych oraz doktryn polityczno-prawnych. Studentów czeka nauka o prawie administracyjnym, cywilnym, karnym, konstytucyjnym, Unii Europejskiej, a także historii polskiego prawa, prawoznawstwie oraz logice prawniczej. Niezbędne są dobra pamięć i umiejętność skupienia uwagi, aby opanować tak obszerny i zarazem szczegółowy materiał. Studia na kierunku prawo z całą pewnością nie należą do łatwych, a samo napisanie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu to połowa drogi do sukcesu. Aby bowiem zdobyć ugruntowaną pozycję w zawodzie, należy jeszcze uzyskać jedną z aplikacji, która otworzy drzwi do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika.

Kwalifikacje zdobywane podczas studiów prawniczych:

  • posługiwanie się ogólną wiedzą z zakresu różnych dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu nauk społecznych, a także o podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów napisanych w języku prawniczym, a także posługiwanie się zasadami logicznego myślenia,
  • przygotowanie do podjęcia aplikacji koniecznych do zdobycia pracy w zawodach prawniczych,
  • umiejętność komunikowania się i porozumiewania w procesie podejmowania decyzji prawnych,
  • umiejętność występowania w roli mediatora lub negocjatora w sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawne wskazują negocjacje lub mediacje jako sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Studia prawnicze – perspektywa pracy

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo można poszukiwać zatrudnienia:

  • na stanowiskach we wszystkich organizacjach oraz instytucjach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadanie wiedzy prawniczej, a więc w sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, w biurach doradztwa prawnego oraz w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
  • w jednostkach z branż finansowej, bankowej, nieruchomości, ubezpieczeń, itp.,
  • w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Praca licencjacka prawo – przykładowe tematy

akceptacja umowy poprzez uścisk dłoni

1. Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz skuteczne metody jej zwalczania.
Praca licencjacka dotycząca przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz najskuteczniejszych metod jej zwalczania. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: zagadnienia teoretyczne związane z przestępczością zorganizowaną (definicja, geneza i rozwój przestępczości zorganizowanej), przestępczość zorganizowana w Polsce (geneza, charakterystyka polskich grup przestępczych) oraz wybrane metody zwalczania przestępczości zorganizowanej.

2. Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce.
Praca dotycząca wybranych aspektów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców przez polskich pracodawców. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej, stosowanie polskich przepisów prawa pracy, zatrudnianie osób spoza krajów Unii Europejskiej, najważniejsze obowiązki polskich pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców.

3. Zasada kontradyktoryjności w procesie karnym.
Praca licencjacka dotycząca zasady kontradyktoryjności w procesie karnym, składająca się z trzech przykładowych rozdziałów zatytułowanych: zasada kontradyktoryjności w polskiej i zagranicznej literaturze (rola zasady kontradyktoryjności w prawie karnym), zasada kontradyktoryjności a wybrane naczelne zasady procesu (np. zasada kontradyktoryjności a zasada legalizmu czy domniemania niewinności), model kontradyktoryjny w polskim ustawodawstwie karnym.

4. Piractwo komputerowe - społeczne aspekty zjawiska.
Praca dotycząca społecznych aspektów zjawiska piractwa komputerowego, składająca się z trzech rozdziałów. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu: piractwo komputerowe jako zjawisko społeczne, rys historyczny i przyczyny rozwoju piractwa komputerowego, rodzaje oraz prawne aspekty piractwa komputerowego, Koalicja Antypiracka – czym jest, jakie są jej główne założenia oraz cele.

5. Ochrona praw konsumenta w prawie polskim.
Praca licencjacka dotycząca ochrony praw konsumenta w polskim ustawodawstwie. Opracowanie składające się z czterech przykładowych rozdziałów: pojęcie konsumenta w polskich regulacjach prawnych, najważniejsze instytucje i organizacje zajmujące się ochroną praw konsumenta, wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumenta w Polsce oraz próba analizy przykładowych indywidualnych skarg konsumenckich.

6. Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym.
Praca licencjacka poruszająca kwestię osoby fizycznej jako strony w postępowaniu cywilnym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać uwzględnione w opracowaniu: charakterystyki stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego, zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, brak zdolności i ograniczona zdolność do wykonywania czynności prawnych, reprezentacja osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

7. Małoletni jako świadek w postępowaniu karnym.
Praca poruszająca wybrane kwestie związane z osobą małoletniego jako świadka w postępowaniu karnym. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: elementy psychologii małoletniego (pojęcie małoletniego, jego czynniki rozwojowe, itp.), rola procesowa małoletniego (dziecko jako świadek, dziecko w konflikcie z prawem), proces przesłuchania małoletniego oraz inne szczególne formy przesłuchania (przesłuchanie dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z ciężkimi zaburzeniami zdrowotnymi, itp.).

8. Zatrzymanie w procesie karnym.
Praca licencjacka omawiająca wybrane kwestie związane z zatrzymaniem w procesie karnym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w opracowaniu: zatrzymanie obywatela polskiego a obcego państwa, pojęcie i istota środków przymusu w procesie karnym, zatrzymanie nieletniego oraz przykładowe formy przesłuchania, charakterystyka zatrzymania, zatrzymanie osób posiadających immunitet, analiza funkcji zatrzymania osoby.

9. Prawne aspekty reklamy.
Praca przedstawiająca wybrane prawne aspekty reklamy. W opracowaniu mogą zostać poruszone między innymi takie kwestie, jak: pojęcie i funkcje reklamy, rozwój reklamy w ujęciu historycznym, rodzaje treści reklamowych, reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (reklama nierzeczowa, ukryta, uciążliwa, porównawcza, itp.), samoograniczenia agencji reklamowych na podstawie kodeksu etyki reklamy.

10. Przetarg w prawie zamówień publicznych.
Praca licencjacka poruszająca wybrane zagadnienia związane z przetargiem w prawie zamówień publicznych. Przykładowe kwestie, które może zawierać opracowanie to: rozwój zamówień publicznych w Polsce w latach 1918-2004, klasyfikacja przetargów (przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony), pozaprzetargowe tryby zamówień publicznych (dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki).