Charakterystyka pracy inżynierskiej

Dobrze napisana praca inżynierska i jej obrona pozwalają uzyskać tytuł inżyniera w danej dziedzinie. Studenci studiów inżynierskich I stopnia, bądź studenci połowy jednolitych studiów magisterskich na uczelniach technicznych, muszą udowodnić znajomość wiedzy teoretycznej oraz praktycznego mechanizmu pracy naukowej. Gromadząc materiał badawczy poznają obowiązujące w danej dziedzinie reguły i uzyskują podstawową znajomość stosowania metod badawczych oraz naukowego ujmowania przedmiotu badań.

Prace inżynierskie mają najczęściej charakter konstrukcyjny i technologiczny. Celem prac konstrukcyjnych jest opracowanie projektu maszyny, urządzenia lub węzła konstrukcyjnego. Poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi, przedstawieniem obliczeń i opisem technicznym, student powinien zidentyfikować potrzeby rynku, sformułować wymagania oraz założenia projektowe, a także przedstawić różne warianty rozwiązań i wybrać z nich najkorzystniejsze. Celem prac technologicznych jest opracowanie procesu naprawy lub wykonania urządzeń i obiektów technicznych, a także określenia doboru urządzeń do realizacji. W pracach tego rodzaju student również powinien przedstawić rozwiązania konstrukcyjne, dokonać opisu technicznego, przedstawić obliczenia oraz zidentyfikować potrzeby rynku, itd.

Na przygotowanie pracy inżynierskiej przeznaczonych jest kilka miesięcy, co wymaga zaangażowania ze strony studenta nie tylko czasu, ale i pracy koncepcyjnej. Mimo włożonego wysiłku efekt, może nie być zadawalający, jeśli osoba zbiera materiał i pisze taką pracę po raz pierwszy, a pomoc promotora jest ograniczona.

W jakim zakresie możemy pomóc?

Nasi redaktorzy mają za sobą wiele wzorów prac inżynierskich i nie ma dla nich trudnych tematów.

W przypadku pracy inżynierskiej redaktorzy mają małą możliwość udzielenia pomocy w wyborze tematu. Temat pracy student wybiera zwykle z wykazu opracowanego w katedrze lub instytucie. Jeśli w wykazie znalazł się temat zgodny z zainteresowaniami i odpowiada studentowi merytorycznie należy jak najszybciej zgłosić jego wybór. Student ma możliwość samodzielnego sformułowania tematu i ubiegania się o jego zatwierdzenie, jeśli w trakcie studiów „dał się poznać” prowadząc działalność naukową, np. w pracach Koła Naukowego. Wraz z wyborem tematu pracy dokonuje się wyboru opiekuna pracy - promotora. W czasie spotkań z promotorem należy zanotować wszystkie sugestie, uwagi, zalecenia dotyczące struktury i zakresu pracy. Metodyka, sposób i warunki gromadzenia materiału badawczego muszą bezpośrednio wynikać z tematu pracy. W przypadku prac inżynierskich margines dobrowolności jest minimalny, ale doświadczeni redaktorzy mogą pomóc, aby praca napisana była z sukcesem.

Praca inżynierska powinna zawierać rozwiązanie zadania inżynierskiego opartego na wiadomościach zdobytych w toku studiów z określonego zakresu.

Zakres pomocy redaktora dla przygotowania wzoru opracowania obejmuje:

  1. sformułowanie przedmiotu oraz celu pracy, co wymaga określenia, po co podejmowane są badania oraz do czego mogą być przydatne wyniki. Na tym etapie niezbędne jest sprecyzowanie głównych założeń z zakresu zadania inżynierskiego,
  2. dokonanie analizy źródeł, urządzeń i dostępnych środków oraz metod rozwiązania zadania inżynierskiego,
  3. zaprojektowanie rozwiązania zadania,
  4. wyciągnięcie i opisanie wniosków z uzyskanych wyników.

Przedstawione w pracy badanie inżynierskie powinno świadczyć o poszerzeniu wiedzy z zakresu interesującej problematyki. Rozwiązanie zaawansowanego zadania inżynierskiego, może stanowić opracowanie indywidualnie, bądź zespołu studenckiego złożonego najczęściej z dwóch badaczy. Może również być kontynuacją lub rozszerzeniem prac realizowanych w ramach określonej tematyki.

Redaktorzy korzystają z wiarygodnych źródeł, posługują się rysunkami, wykresami, tabelami, czy zdjęciami i odpowiednio komentują ich treści. Nie powołują się na źródła o wątpliwym pochodzeniu, pseudonaukowe. Każdy z przypisów w tekście pracy inżynieryjnej znajduje swoje odzwierciedlenie w spisie literatury. Student uzyskuje przykładowy wzór opracowania, a zatem pomoc w samodzielnym opracowaniu, sformatowaniu i przygotowaniu własnej pracy.