Prace magisterskie – pedagogika

jak użytkować laptop

Zawód pedagoga wiąże się przede wszystkim z dużą odpowiedzialnością. Dlatego osoby, które chcą go wykonywać, powinny mieć odpowiednie predyspozycje i wykształcenie. Studia pedagogiczne oferowane są przez wiele uczelni w Polsce. Można kształcić się w trybie 3-letnim i zdobyć tytuł licencjata. To z kolei otwiera dalsze możliwości kształcenia się na kierunku Pedagogika w celu osiągnięcia tytułu magistra. Poza zaliczeniem wszystkich egzaminów niezbędne jest napisanie pracy magisterskiej oraz jej obrona.

Same studia oferują szerokie spectrum specjalizacji takich jak np.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika zdrowia

oraz wiele innych. Mimo iż w opinii niektórych są łatwe, to jednak jest to tylko pozorna ocena. W rzeczywistości studenci szykują się do trudnej pracy. Osoby, które się zdecydują na ten kierunek, w czasie kilkuletniej edukacji kształtują wrażliwość społeczną oraz poszerzają swoją wiedzę w zakresie ogólnym i specjalizacji, którą chcą w przyszłości osiągnąć. Przyszli absolwenci Pedagogiki muszą ponadto być odporni na stres, cierpliwi i wyrozumiali – słowem dobrze przygotowani do pracy z ludźmi w każdym wieku i z różnych środowisk.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu Pedagogiki

Osoby, które zdecydują się studiować Pedagogikę, muszą liczyć się z tym, że pedagog nie jest tylko nauczycielem. W zależności od tego, jaką specjalność sobie wybierze, będzie mógł zostać m.in. terapeutą, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, instruktorem czy coachem.

Gdzie absolwenci Pedagogiki mogą szukać pracy? Oto przykładowe miejsca:

 • szkoły,
 • zakłady karne,
 • zakłady poprawcze,
 • placówki socjoterapeutyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • schroniska dla nieletnich,
 • sądownictwo - np. jako kurator sądowy.

Prace magisterskie Pedagogika – przykładowe tematy

1. Proces przygotowywania rodziny do adopcji dziecka.
Praca omawiająca w szerokim zakresie proces adopcyjny – od niezobowiązującej rejestracji danych osobowych i adresowych kandydatów, przez spotkania i szkolenia aż po formalną procedurę adopcyjną. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc zaadoptować dziecko? Ile dzieci w ten sposób znalazło nowy dom w ostatniej dekadzie? Jakie jest zapotrzebowanie na adopcje? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny adopcyjne – nowe i już funkcjonujące? W jaki sposób monitorowany jest proces adopcyjny po tym, jak dziecko trafi do nowych opiekunów?

2. Agresja rówieśnicza w wieku wczesnoszkolnym i jej przeciwdziałanie.
Praca skupiająca się na problemie agresji u dzieci wczesnoszkolnych. Jakie formy agresywnego zachowania prezentują? Co jest ich przyczyną? W jaki sposób środowisko domowe na to wpływa? Kto jest oprawcą, a kto ofiarą (statystyczny profil)? Czy jest to efekt zaburzeń sfery emocjonalnej, wszechobecnej przemocy, a może innych wzorców? Czy istnieje społeczne przyzwolenie na to? W jaki sposób można przeciwdziałać przemocy i z nią walczyć (profilaktyka w szkole, w domu)? Praca wzbogacona m.in. o badania MEN.

3. Spożywanie alkoholu przez młodzież szkolną.
Praca, w której podjęty zostanie problem społeczny, jakim jest picie alkoholu przez młodzież szkolną. Łatwy dostęp do niego, presja środowiska rówieśniczego przyspieszają inicjację alkoholową osób nieletnich. Jakie są jeszcze powodu, dla których młodzież sięga po alkohol? Jak wygląda profilaktyka w zakresie tego problemu i czy jest skuteczna? W jaki sposób alkohol oddziałuje na rozwój psychiczny i fizyczny młodych ludzi? Jakie są następstwa nadmiernego picia? Jak dużej grupy nastolatków dotyczy alkoholizm i leczenie odwykowe?

4. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym – na przykładzie dziecka X.
Praca będąca studium przypadku konkretnego dziecka niepełnosprawnego i codziennej pracy edukacyjnej z nim. Jak nawiązuje się pozytywny kontakt emocjonalny nauczyciela z uczniem, który jest podstawowym warunkiem efektywnej pracy? Czy tego typu edukacja może być twórcza? Jakimi zasadami musi kierować się nauczyciel? Jak wygląda realizacja zajęć? Jaką funkcję pełni rodzina w tej sytuacji? Czy zajęcia z X przynoszą zamierzony efekt? Jakie postępy edukacyjne zrobił X? Czy w ten sposób można rozwinąć jakieś zdolności u dziecka niepełnosprawnego?

5. Uzależnienia współczesnej młodzieży.
Praca opisująca najczęstsze nałogi współczesnej młodzieży: alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, gier komputerowych, telefonu, internetu i dopalaczy. Charakterystyka każdego z nich pod względem przyczyn, objawów, przebiegu uzależnienia i jego skutków dla rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego. W pracy pojawią się też wyniki badań dotyczące ilości uzależnionych nastolatków. Omówiona zostanie także pomoc – gdzie jej mogą szukać, na czym polega, co dalej po odwyku/terapii? Jaką rolę w tym problemie powinni odgrywać rodzice oraz szkoła?

6. ADHD w przedszkolu – wyzwania dla nauczycieli i rodziców dzieci z tym zaburzeniem.
Praca opisująca zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. To jedno z najczęściej pojawiających się zaburzeń wieku rozwojowego. Występuje u dzieci na całym świecie, niezależnie od kultury społeczeństwa. W jaki sposób ADHD zaburza prawidłowe funkcjonowanie dziecka i wpływa na problemy w codziennym życiu? Jakie są jego objawy? W jaki sposób radzą sobie z takimi dziećmi rodzice? Jak wygląda proces edukacji przedszkolnej dzieci z ADHD? Jakie formy terapii stosuje się wobec nich? Czy jest to zaburzenie nieodwracalne?

7. Dziecko w sieci – problem uzależnienia od internetu i współczesnej technologii.
Praca skupiająca się na uczniach szkół podstawowych nadmiernie korzystających ze współczesnej technologii i uzależnionych od sieci. Kiedy zaczyna się ten problem (jak rozpoznać czy jest to już nałóg)? Jakie ma podłoże i kto jest najbardziej narażony na te uzależnienia behawioralne? W jaki sposób mogą temu przeciwdziałać rodzice? Jakie dzieci są szczególnie podatne? Jaka jest skala tego zjawiska? Jakie zagrożenia czekają w internecie? Gdzie można szukać profesjonalnej pomocy dla dzieci uzależnionych od sieci, telefonów komórkowych i na czym ona polega?

8. Zabawa – nieodłączny element prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Praca poświęcona roli zabawy w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (nazywanym wiekiem zabawy). Pełni ona w tym okresie wiele funkcji i zadań, a dzieci w ten sposób chętniej w ten sposób uczą się nowych rzeczy. Oprócz tego inspiruje także nauczycieli do działania. W pracy przedstawiona zostanie także wartość zabawy oceniona pod względem pedagogicznym i psychologicznym. Zabawa pozwala zgromadzić przedszkolakowi wiele doświadczeń, które kształtują jego sposób myślenia, czy działania. Jakiego rodzaju zabawy stosuje się wobec dzieci w tym wieku (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe, teatralne).

9. Otyłość a problem braku akceptacji w grupie rówieśniczej w wieku szkolnym.
Praca opisująca jak otyłość może rodzić problem braku akceptacji w grupie rówieśniczej w wieku szkolnym. Przedstawienie samego zjawiska otyłości (skąd się bierze, czy zawsze jest efektem zdrowotnym, czy też jest skutkiem zaniedbań rodziców). Jak funkcjonują otyłe dzieci w szkole? Na co są narażone, dlaczego czują się mniej wartościowe? Jak brak akceptacji ze strony rówieśników wpływa na psychikę dzieci z nadwagą? Jak uczyć tolerancji uczniów w stosunku do otyłych kolegów/koleżanek? Jak wspiera się dzieci z nadwagą, jak uczy się je radzić z brakiem akceptacji?

10. Specyfika wychowywania słyszących dzieci przez niesłyszących rodziców
Praca, w której opisana zostanie specyfika wychowania dzieci w rodzinach o mieszanym statusie słyszenia. Słyszące dzieci (CODA) i ich niesłyszący rodzice (KODA), mimo iż żyją w tym samym domu, to jednak egzystują w dwóch odrębnych światach. Zazwyczaj jednak rodzice z czasem zaczynają traktować swoje dziecko jak tłumacza. Jest to dla niego trudna rola i często odczuwa w związku z tym dyskomfort i nadmierną odpowiedzialność. Takie dziecko szybciej wprowadzane jest w świat problemów dorosłych, co nie jest dobre dla jego psychicznego rozwoju. Jak wygląda wsparcie dla takich rodzin?