Pisanie prac magisterskich – prawo

młotek wykorzystywany przez sędziego

Studia na kierunku prawo – charakterystyka kierunku

Studia licencjackie, a następnie magisterskie na kierunku prawo dają absolwentowi nie tylko doskonałą orientację teoretyczną, ale także szereg umiejętności praktycznych w zakresie stanowienia oraz funkcjonowania prawa. Po ukończeniu edukacji, absolwent potrafi posługiwać się ogólną wiedzą z zakresu różnych dyscyplin prawa, filozofii prawa, a także nauk społecznych i ekonomicznych. Dodatkowo, student posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające posługiwanie się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawniczych. Drogę do zawodów prawniczych po ukończeniu nauki na kierunku prawo otwiera obroniona praca magisterska i dobrze zdany egzamin.

Program studiów prawniczych obejmuje między innymi takie przedmioty, jak: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo administracyjne, prawo karne, postępowanie administracyjne i administracyjno-sądowe, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo gospodarcze, historia prawa polskiego, prawo finansów publicznych, prawo rzymskie, prawo handlowe oraz prawo Unii Europejskiej.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów prawniczych

korytarz ze szklanymi ścianami

Ukończenie prawa otwiera przed absolwentami bardzo rozległe możliwości znalezienia ciekawej i jednocześnie dobrze płatnej pracy. Dla większości osób początek kariery prawniczej jest równoznaczny z chęcią zdobywania kolejnych szczebli specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje (adwokackie, radcowskie, sądowe, prokuratorskie, notarialne, itp.). Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku prawo i obronieniu pracy magisterskiej jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji, a także do pełnienia funkcji w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych, które wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Absolwenci prawa mogą pracować między innymi jako:

  • sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz prokuratorzy,
  • specjaliści w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • eksperci w instytucjach europejskich, w działach prawnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych,
  • specjaliści w bankach, stowarzyszeniach, fundacjach, agencjach ubezpieczeniowych oraz brokerskich.

Prace magisterskie prawo – przykładowe tematy

patio w środku budynku

1. Odpowiedzialność karna za przestępstwo znęcania się.
Praca magisterska dotycząca odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania się. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu: kształtowanie się odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania, typy kwalifikowane przestępstwa znęcania z art. 207 § 2 i 3 kodeku karnego, sądowy a ustawowy wymiar kary, wymiar kary w przypadku przestępstwa znęcania się, karcenie małoletnich jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu.

2. Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym.
Praca poruszająca najważniejsze aspekty związane z zabójstwem w afekcie w polskim prawie karnym, składająca się z pięciu-sześciu następujących rozdziałów: istota afektu w świetle przepisów prawnych oraz w ujęciu psychologicznym, charakterystyka znamion przestępstwa zabójstwa w afekcie, formy popełnienia przestępstwa zabójstwa w afekcie, zbieg przepisów w odniesieniu do zabójstwa w afekcie, problem wymiaru kary za zabójstwo w afekcie.

3. Ochrona macierzyństwa.
Praca magisterska dotycząca aspektów prawnych związanych z ochroną macierzyństwa. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów, w których mogą zostać poruszone między innymi takie zagadnienia, jak szczególna ochrona praw kobiet w ciąży pracujących w systemie Europejskiej Karty Socjalnej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży, obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży i w okresie karmienia.

4. Umowa przewozu przesyłek w transporcie drogowym.
Praca magisterska dotycząca umowy przewozu przesyłek w transporcie drogowym, obejmująca cztery rozdziały: pojęcie prawa przewozowego (charakter prawny umowy, umowa przewozu, spedycji, czarterowa), zawarcie umowy przewozu i uregulowania prawne (strony umowy, elementy umów przewozu), zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek, wysokość odszkodowania oraz zasady, na podstawie których jest ustalane.

5. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
Praca poruszająca problematykę skazania bez przeprowadzenia rozprawy. Opracowanie składające się z trzech-czterech rozdziałów, w których mogą zostać zaprezentowane między innymi takie zagadnienia, jak: pojęcie i geneza instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy, przesłanki skazania bez przeprowadzenia rozprawy, brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa, postępowanie sądowe o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

6. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.
Praca magisterska opisująca podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, zawierająca trzy rozdziały: prawne podstawy zamówień publicznych w Polsce (pojęcie i istota zamówień publicznych), zasady udzielania zamówień publicznych (zasada obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania, zasada jawności, zasada prymatu trybów przetargowych) oraz skutki naruszeń zasad udzielania zamówień publicznych.

7. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.
Praca dotycząca przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. W opracowaniu obejmującym trzy lub cztery rozdziały mogą zostać poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: pojęcie zakładu pracy i jego części, procedura powiadomienia o przejściu zakładu pracy, obowiązki pracodawcy w związku z przejściem zakładu pracy, sytuacja prawna pracowników, ochrona pracowników w razie ewentualnej upadłości pracodawcy i odpowiedzialność pracodawcy.

8. Pojęcie prawne przedsiębiorcy.
Praca poruszająca zagadnienia związane z pojęciem prawnym przedsiębiorcy. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: ogólna definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy w przepisach odrębnych (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i o ochronie konkurencji i konsumentów), definicja przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym, pojęcie przedsiębiorcy w przepisach prawa UE.

9. Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Praca magisterska prezentująca różne sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W opracowaniu mogą zostać ukazane między innymi takie zagadnienia, jak: definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa, polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, metody finansowania terroryzmu, środki pochodzące z działalności kryminalnej, walka z finansowaniem działań terrorystycznych na arenie międzynarodowej.

10. Ochrona praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe.
Praca magisterska dotycząca ochrony praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: prawa człowieka – podstawowe zagadnienia w świetle literatury przedmiotu (rys historyczny, pojęcie praw człowieka), międzynarodowe organizacje pozarządowe (geneza, klasyfikacja, funkcje) oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe i ich rola w ochronie praw człowieka.