Prace magisterskie – socjologia

jak użytkować laptop

Nauka o społeczeństwie, czyli zbiorze zorganizowanych jednostek, które powinny ze sobą współżyć i współpracować to inaczej socjologia. Jako kierunek studiów co roku wybiera ją spora część absolwentów szkół średnich. To w zasadzie nauka o nas, wzajemnych relacjach i stosunkach międzyludzkich. W praktyce socjologia związana jest w zasadzie z niemal ze wszystkimi dziedzinami życia m.in. ekonomią, psychologią, pedagogiką. Pozwala realizować się zawodowo w różnych specjalizacjach takich jak np.:

  • socjologia gospodarki,
  • socjologia kultury,
  • socjologia sportu,
  • socjologia wychowania.

Studenci, którzy wybierają Socjologię, powinni mieć pewne predyspozycje do wykonywania zawodu. Dobry socjolog to osoba, która interesuje się sprawami ludzi, tym co ich łączy, co nimi kieruje w różnych sytuacjach. Nie może ich traktować powierzchownie, ale umieć dostrzegać ich złożoność i głębię. Specjalista w tej dziedzinie bada m.in.:

  • jak działają instytucje społeczne,
  • jakie są wzajemne relacje i stosunki międzyludzkie.

Po trzech latach studiowanie student może uzyskać tytuł zawodowy licencjata Socjologii. W ten sposób zyskuje uprawnienia do tego, aby kontynuować naukę na studiach magisterskich. Te z kolei wieńczy egzamin oraz pisanie i obrona pracy magisterskiej.

Perspektywy pracy po ukończeniu Socjologii

Absolwenci Socjologii swoją wiedzę i umiejętności praktyczne mogą wykorzystać, pracując w:

  • państwowych i prywatnych firmach badawczych,
  • firmach doradczych i szkoleniowych,
  • agencjach reklamowo-marketingowych i PR,
  • organizacjach rządowych i pozarządowych (społecznych i non-profit).

Można ich zatrudnić w działach zajmujących się np. zarządzaniem zasobami ludzkimi, pośrednictwem pracy, HR i doskonalenia zawodowego.

Praca w zawodzie socjologa to w zasadzie cały czas praca badawcza – poznawanie i analiza mechanizmów oraz relacji występujących w społeczeństwie lub w jego konkretnych grupach.

Prowadzone przez nich obserwacje i ich wyniki przydają się w wielu dziedzinach życia oraz branżach.

Prace magisterskie Socjologia – przykładowe tematy

1. Migracje z miasta na wieś w aspekcie socjologicznym.
Praca poświęcona socjologicznej analizie zjawiska, jakim jest migracja mieszkańców miasta na wieś. Jeszcze kilka dekad temu sytuacja była odwrotna. Teraz dla osób z miasta bardziej atrakcyjna jest wieś. Czym podyktowane są ich decyzje dotyczące przeprowadzki? Jakie najczęściej obszary wiejskie wybierają? Jak odnajdują się w codziennym życiu na wsi? W jaki sposób „przeorganizowują” swoje życie, aby dopasować je do pracy, obowiązków przedszkolnych/szkolnych czy innych? Praca poparta raportami, statystykami z ostatniej dekady pochodzącymi m.in. z GUS-u.

2. Jak czas wolny spędzają współcześni seniorzy na przykładzie miasta X.
Praca skupiająca się na tym, w jaki czas wolny wypełniają sobie starsi ludzie. Współcześni seniorzy mają dostęp do znacznie bardziej atrakcyjnej oferty zewnętrznej niż poprzednie pokolenia. Jaką formę najczęściej wybierają? Co ich bardziej interesuje: sport, kultura, muzyka, film itd.? Z kim i gdzie najchętniej spędzają wolne chwile? Jak często? Jak wygląda oferta miasta X dla seniorów? Ile osób z niej korzysta? Czego brakuje w tej ofercie?
Opracowanie wzbogacone zostanie ankietą przeprowadzoną na określonej grupie seniorów.

3. Pracownik socjalny – jego ewaluacja zawodowa.
Praca poświęcona temu, jak ewaluował w ostatnich dekadach zawód pracownika socjalnego. Przedstawiona zostanie historia tej specjalizacji, zakres obowiązków (czy bardzo się zmienił w rozważanym przedziale czasu) oraz predyspozycje psychospołeczne, jakie wymaga ta profesja. Jakie trzeba spełnić inne wymagania, aby zostać pracownikiem socjalnym? Z jakimi zawodami współpracuje na co dzień? Jak zmieniło się środowisko, w którym na co dzień pracuje? Jaki ma w nim autorytet i jak jest postrzegany przez społeczeństwo (ankieta badawcza)?

4. Czy szkoła nadal jest miejscem wychowywania młodych ludzi?
Praca poświęcona zbadaniu tego, czy szkoła dla współczesnych uczniów jest miejscem, które wychowuje, a pracujący w niej nauczyciele – są autorytetami, którzy dają życiowe drogowskazy. Jak zmieniała się na przełomie ostatnich kilku dekad w tym zakresie? Jak musiała dostosować się forma kształcenia i wychowania do współczesnych czasów, uczniów, którym często środowisko rodzinne nie jest w stanie zagwarantować odpowiednio stabilnych podstaw wychowania. W pracy wypowiedzą się w tej kwestii zarówno uczniowie, jak i nauczyciele (ankieta).

5. Bezdomność – forma wykluczenia społecznego.
Praca skoncentrowana na zjawisku szeroko pojętej bezdomności. Problem ten nasila się i jest wyzwaniem dla wielu dzisiejszych społeczeństw. Próba spojrzenia na bezdomność jako formę wykluczenia społecznego przez pryzmat nie tylko wybranych aktów prawnych i dokumentów programowych o zasięgu europejskim, krajowym i lokalnym. Praca pokazująca również, jakie są główne przyczyny bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Jakie działania w zakresie polityki społecznej są podejmowane, aby zwalczać ten problem i zapobiegać mu (pomoc społeczna, polityka mieszkaniowa, rynek pracy, służba zdrowia, prewencja itd.)?

6. Samobójstwa dzieci i młodzieży - jeden z problemów współczesnego świata.
Praca opisująca jeden z największych problemów współczesnego świata – samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Jakie czynniki mają wpływ na podejmowanie przez młodych ludzi prób odbierania sobie życia (brak akceptacji ze strony rówieśników, problemy w domu i inne)? Jak wygląda statystka młodocianych samobójstw w Polsce? Jaki wpływ na to ma rodzinne środowisko – trudną sytuacją np. zaniedbanie, przemoc, nałogi? W jaki sposób najczęściej popełniane są samobójstwa? Jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia próby targnięcia się na życie? Jak można zapobiec temu zjawisku?

7. Jak reklama kształtuje świadomość społeczną?
Praca badająca wpływ reklamy na kształtowanie świadomości społecznej. Żyjemy w czasach, w których ze wszystkich stron (gazety, TV, internet, reklama outdoorowa, radio) jesteśmy atakowani reklamami. Czy poddajemy się tym sugestiom – łatwo nas przekonać do zakupu danego produktu, skorzystania z danej usługi? Jaki typ reklam szczególnie na nas „działa”? Jacy konsumenci są najbardziej podatni na działanie reklamy (raporty, statystyki)? Jakie socjotechniki stosują reklamodawcy, aby osiągnąć swój cel?

8. Rozwój osobisty, samorealizacja w różnych sferach – wymóg współczesnej rzeczywistości?
Praca poruszająca kwestie rozwoju osobistego i samorealizacji, które są niejako „wymuszane” przez coraz bardziej wymagającą rzeczywistość społeczną. Zmiany te pożądane są w różnych sferach życia - prywatnej i zawodowej. Jakie są determinanty pobudzające i osłabiające potrzebę rozwoju dorosłego człowieka w obu tych sferach (okoliczności i czynniki motywujące i demotywujące plus ankieta z omówionymi wynikami)? Jakie są możliwości (formy) rozwoju? Ile osób z nich korzysta? Jakie korzyści można uzyskać z samorozwoju i czy wpływają one na poprawę jakości życia osobistego lub prywatnego?

9. Aktywizacja zawodowa osób skazanych.
Praca omawiająca tematykę aktywizacji zawodowej osób skazanych. Czy ich resocjalizacja ma sens i przynosi zamierzone efekty? Jak ważne jest ze względu na społeczne i jednostkowe konsekwencje to, aby więźniowie po opuszczeniu zakładu karnego lub w trakcie odbywania kary, podjęli zatrudnienie. Czym grozi brak pracy w ich sytuacji (destabilizacja życiowa, zmniejszenie lub nawet utrata poczucia własnej wartości i użyteczności, obniżenie poziomu życia). W jaki sposób przygotowuje się więźniów do aktywnego poszukiwania pracy (motywacja, poprawa samooceny, diagnoza słabych i mocnych stron etc.)

10. Polska rodzina patologiczna – kryzy rodzinny.
Praca poświęcona rodzinie jako ważnemu elementowi życia społecznego i cywilizacyjnego, przechodzącemu w ostatnim czasie tzw. kryzys rodziny. Jakie zagrożenia cywilizacyjne zaburzają życie rodziny? Skąd się bierze tendencja do patologii? Jak duża jest skala tego zjawiska? Jakie zachowania i problemy patologiczne głównie dominują? Jakie są czynniki patologiczne (m.in. bezrobocie, alkoholizm, pracoholizm przemoc, agresja, niewystarczające środki finansowe). Czy i w jaki sposób można zapobiec temu problemowi?