kalkulator do obliczeń

Finanse – charakterystyka kierunku

Finanse i rachunkowość to kierunek dający wiedzę oraz umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Po ukończeniu studiów licencjackich (pierwszego stopnia), naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Obroniona praca magisterska i zdany egzamin pozwalają na poszukiwanie zatrudnienia w biurach rachunkowych, maklerskich, instytucjach doradztwa podatkowego, towarzystwach ubezpieczeniowych, departamentach planowania i budżetowania, itp.

Wybierając studia na kierunku finanse uzyskujesz możliwość:

  • poznania funkcjonowania zjawisk finansowych we współczesnej gospodarce,
  • zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu bankowości, rachunkowości, ekonometrii, makro i mikroekonomii, podatków oraz przeprowadzania analiz finansowych,
  • nauczenia się planowania budżetu, kontrolowania finansów firmy oraz sporządzania raportów finansowych,
  • rozwinięcia umiejętności pracy zespołowej,
  • poznania języka obcego, który pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia w centrum usług wspólnych bądź w międzynarodowym przedsiębiorstwie.

Perspektywy pracy

Absolwent po ukończeniu kierunku finanse i obronieniu pracy magisterskiej zostaje przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach pomocniczych. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz nabytym umiejętnościom, jest w stanie podejmować decyzje o charakterze finansowym oraz prowadzić działalność doradczą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • specjalista zarządzania finansami,
  • doradca finansowy/inwestycyjny,
  • specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej,
  • doradca podatkowy.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych na stanowiskach specjalistów, doradców podatkowych, analityków finansowych, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. Mogą również zdecydować się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, prowadząc biuro rachunkowe, firmę audytorską lub działalność konsultingową. Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku finanse i obronieniu pracy magisterskiej może szukać zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskich czy nawet w państwach położonych poza Europą.

Pieniądze jako sposób płatności

Prace magisterskie finanse – przykładowe tematy

1. Zarządzanie należnościami.
Praca magisterska poruszająca problematykę związaną z zarządzaniem należnościami. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zawarte w opracowaniu to m.in.: definicja należności, należności firmy jako rezultat sprzedaży towarów i usług, należności w rachunkowości, płynność finansowa i metody jej pomiaru, rachunek zysków i strat, znaczenie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, aspekty makroekonomiczne w zarządzaniu należnościami.

2. Prognozowanie upadłości w firmach usługowych.
Praca magisterska dotycząca prognozowania upadłości w firmach usługowych. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: definicja upadłości, metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw, czym są wskaźniki i jakie są ich rodzaje (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, zadłużenia, sprawności), modele prognozowania upadłości firm (modele metod statystycznych a miękkie techniki obliczeniowe).

3. Ewolucja polskiej bankowości centralnej po 1945 roku.
Praca dotycząca ewolucji polskiej bankowości centralnej po 1945 roku, składająca się z czterech rozdziałów: historia polskiej bankowości (korzenie polskich banków, bankowość w czasie zaborów i w okresie międzywojennym), polska bankowość centralna w latach 1944-1988, nowy system bankowy w Polsce (struktura nowego systemu bankowego, rola NBP, polityka pieniężna i instrumenty oddziaływania NBP na banki komercyjne) oraz Polski Bank Centralny a Unia Europejska.

4. Instytucjonalne systemy ograniczania ryzyka bankowego.
Praca magisterska dotycząca instytucjonalnych systemów ograniczania ryzyka bankowego. Praca składa się z pięciu rozdziałów pt.: ryzyko w działalności bankowej (pojęcie i klasyfikacja ryzyka bankowego, ryzyko płynności finansowej, ryzyko walutowe i kredytowe), zarządzanie ryzykiem kredytowym, stanowiącym najistotniejsze ryzyko w działalności banku, charakterystyka nadzoru bankowego w Polsce, metody instytucjonalne ograniczania ryzyka bankowego.

5. Bankowe rozliczenia pieniężne.
Praca dotycząca bankowych rozliczeń pieniężnych, składająca się z pięciu rozdziałów: system bankowy, rachunek bankowy (umowa rachunku bankowego, klasyfikacja i funkcje rachunków bankowych), krajowe rozliczenia pieniężne (rozliczenia gotówkowe a bezgotówkowe), zagraniczne rozliczenia pieniężne (rozliczenia dewizowe, czek, weksel, inkaso, polecenie wypłaty), rozrachunki międzyoddziałowe i międzybankowe.

6. Kredyty bankowe oraz prawne formy ich zabezpieczania.
Praca magisterska dotycząca kredytów bankowych oraz prawnych form ich zabezpieczania. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: działalność banku komercyjnego (misja, cele i zadania instytucji bankowych), kredyt jako podstawowy produkt bankowy, ryzyko bankowe – najważniejsze sposoby minimalizowania skutków ryzyka oraz prawne formy zabezpieczania kredytów bankowych (osobiste oraz rzeczowe zabezpieczenia kredytów bankowych).

7. Handel elektroniczny na rynku kapitałowym.
Praca poruszająca różne aspekty handlu elektronicznego na rynku kapitałowym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać uwzględnione w pracy to: rynek finansowy w gospodarce, transakcje na rynku finansowym i ich rodzaje, wykorzystanie globalnej sieci w transakcjach realizowanych na rynku kapitałowym, pojęcie i rodzaje wymiany w handlu elektronicznym, znaczenie Internetu dla gospodarki, perspektywy rozwoju handlu elektronicznego.

8. System walutowy Unii Europejskiej.
Praca magisterska dotycząca systemu walutowego Unii Europejskiej, składająca się z trzech-czterech rozdziałów. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w pracy: podłoże ustanowienia Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Jednolity Akt Europejski, nowa waluta międzynarodowa, koszty ustanowienia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia waluty euro, zasady dokonywania przeliczeń walutowych.

9. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych.
Praca przedstawiająca konstrukcję podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmująca cztery rozdziały pt.: istota, pojęcie oraz rodzaje podatków (rys historyczny podatków w Polsce, klasyfikacja podatków), źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegających opodatkowaniu, rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania (darowizny, ulgi szkolne, naukowe, zdrowotne, rehabilitacyjne), reguły naliczania i regulowania zobowiązań podatkowych.

10. Grupy bankowo-ubezpieczeniowe.
Praca magisterska dotycząca grup bankowo-ubezpieczeniowych, składająca się z czterech rozdziałów: Bancassurance - metoda konsolidacji systemu finansowego, strategie tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych, powiązania między instytucjami bankowymi a agencjami ubezpieczeniowymi na rynku finansowym oraz przyszłość grup bankowo-ubezpieczeniowych. Kwestie poruszane w pracy to m.in.: przyczyny tworzeni grup bankowo-ubezpieczeniowych, ubezpieczenie ryzyka bankowego, nadzór nad grupami bankowo-ubezpieczeniowymi.