Prace licencjackie – pedagogika

jak użytkować laptop

Spektrum pedagogicznych kierunków jest dziś bardzo szerokie. Dzięki temu osoby, które decydują się na wybór tych studiów, mogą realizować się w wielu różnych miejscach pracy oraz specjalizacjach. Pedagogika może mieć wymiar m.in. opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej czy zdrowia. Aby ją studiować trzeba umieć m.in.:

 • prowadzić rozmowy,
 • słuchać,
 • wzbudzić zaufanie w drugim człowieku,
 • być empatycznym i cierpliwym.

Ważna jest także odporność na stres. Rolą pedagoga jest przede wszystkim wychowanie dzieci w różnym wieku. Aby jednak być dobrym wychowawca, trzeba mieć także odpowiednią osobowość.

Po pierwszych trzech latach edukacji studentów czeka napisanie pracy licencjackiej i jej obrona. Po zaliczeniu studiów I stopnia mogą dalej zdobywać niezbędne umiejętności i wiedzę na studiach magisterskich uzupełniających, czyli II stopnia.

Perspektywy pracy po ukończeniu Pedagogiki

Wbrew pozorom po Pedagogice nie zostaje się tylko pedagogiem w szkole. Dziś jest to zawód, który daje znacznie szersze perspektywy zawodowe. Na absolwentów tego kierunku studiów czekają takie możliwości jak np.:

 • pedagog szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej, specjalnej, średniej, zawodowej,
 • nauka klasach I-III lub w przedszkolu,
 • założenie własnego prywatnego przedszkola lub żłobka,
 • zakłady karne,
 • sądownictwo,
 • coaching,
 • schroniska dla nieletnich,
 • praca w klubach dla dzieci – prowadzenie np. terapii dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, z autyzmem czy zespołem Aspergera,
 • jako pedagog specjalny – praca z dziećmi z niepełnosprawnościami w specjalistycznych placówkach lub w ramach zajęć indywidualnych,
 • świetlice socjoterapeutyczne, placówki opiekuńcze, zakłady poprawcze,
 • prowadzenie warsztatów rozwojowych dla dzieci różnymi metodami,
 • doradca zawodowy,
 • organizacje pozarządowe,
 • policja,
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • działy HR,
 • organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy dziecka,
 • ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi,
 • firmy szkoleniowe,
 • agencje zatrudnienia.

Gdzie ostatecznie będą realizować się zawodowo przyszli pedagodzy, zależeć będzie w głównej mierze od specjalizacji, jaką sobie wybrali.

Prace licencjackie Pedagogika – przykładowe tematy

1. Problem samoakceptacji wśród uczniów szkół średnich.
Praca podejmująca problem samoakceptacji wśród uczniów szkół średnich. To czas, kiedy są w szczycie dojrzewania i w związku z tym ich samoocena może być bardzo różna. Poczucie własnej wartości jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. W jaki sposób wybrana grupa ocenia obraz własnej osoby, definiuje ją? Jak reaguje na zespół sądów i opinii innych? Jak samoakceptacja wpływa na funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym? Jakie są skutki jej braku? Jak można pomóc nastolatkowi na tym etapie dojrzewania?

2. Relacja trener – zawodnik. Wychowywanie przez sport.
W pracy przedstawiony zostanie problem autorytetu trenera w procesie wychowania zawodników. Omówiony zostanie on ogólnie oraz na przykładzie klubu sportowego X. W relacjach trener-zawodnik ważne jest współdziałanie (aktywna współpraca i konstruktywna wymiana informacji) w działalności sportowej i życiu osobistym, uważność, wzajemne zaufanie i szacunek, znajomość potrzeb, uczuć i celów drugiej osoby. Na czym polega wychowywanie przez sport? Czy trener jest większym autorytetem od rodziców lub innych osób?

3. Prostytucja wśród studentów.
Praca poświęcona zjawisku szeroko pojętej prostytucji wśród polskich studentów i studentek. Poruszone w niej zostaną takie zachowania jak: świadczenie usług seksualnych, cyberseks, seks na telefon, taniec erotyczny, czaty erotyczne i inne. Jak „wchodzi się” w ten seksbiznes? Czy jest to kontynuacja działalności rozpoczętej już w okresie szkoły średniej? Dlaczego studenci decydują się na dorabianie w ten sposób? Jakie z tego tytułu ponoszą konsekwencje? Czy po skończeniu studiów kontynuują ten proceder? Praca oparta na przeprowadzonych badaniach w tym zakresie.

4. Rodzina z dzieckiem autystycznym – jej codzienne problemy.
W pracy omówione zostaną problemy, z jakimi ma na co dzień do czynienia rodzina z dzieckiem autystycznym: od braku dostępu do ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych po nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie. Rodzice często czują się osamotnieni w tej sytuacji życiowej. Potrzebują wsparcia finansowego oraz terapeutycznego. Mają problem ze znalezieniem dla dzieci odpowiednio przygotowanych przedszkoli i szkół, zapewnienia im całodobowej opieki czy rehabilitacji. Jakie można rozwiązać problem wsparcia dla nich?

5. Jakość życia pensjonariuszy domu pomocy społecznej.
Praca opisująca życie pensjonariuszy domu pomocy społecznej X, opierająca się na badaniu. W specjalnie opracowanej ankiecie badane osoby będą mogły wypowiedzieć się na temat tego, z jakimi schorzeniami się zmagają, jak wygląda codzienna opieka nad nim oraz hospitalizacja, czy spełnia ona ich oczekiwania? Jakie aspekty życia mają dla nich najważniejsze znaczenie? Czy mają możliwość realizowania swoich potrzeb intelektualnych oraz w zakresie aktywności fizycznej? Jak wygląda kwestia kontaktów z bliskimi pensjonariuszy?

6. Rola zwierząt w rozwoju i wychowaniu dzieci.
Praca podejmująca temat codziennego obcowania dziecka ze zwierzęciem domowym. Czy jego obecność ma wpływ na wychowanie dziecka? Jakie korzyści z tego wynikają – np. stymulujący wpływ na fizyczną, emocjonalną, społeczną czy intelektualną sferę rozwoju małego człowieka oraz działanie antystresowe. Dzieci wychowujące się ze zwierzętami są m.in. bardziej wrażliwe na drugiego człowieka. Jakie znaczenie ma dogo i hipoterapia u dzieci z różnymi schorzeniami? Praca opierającą się na przeprowadzonych w tym zakresie badaniach.

7. Sytuacja wychowawcza w rodzinie dysfunkcyjnej - formy wsparcia w ramach pomocy społecznej.
Praca poruszająca kwestię wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych, na jakie narażona jest współczesna rodzina. Co to jest rodzina dysfunkcyjna? Jakie dysfunkcje mogą w niej wystąpić (np. trudna sytuacja materialna, alkoholizm, śmierć jednego z członków rodziny, niewydolność wychowawcza rodziców, przemoc psychiczna lub fizyczna)? Jak diagnozuje się problem wychowawczy w takiej rodzinie - brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, opuszczenie się ucznia w nauce, problemy zdrowotne, opóźnienia w rozwoju. Na jaką formę wsparcia może liczyć ze strony instytucji pomocowy na różnych poziomach?

8. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku przedszkolnym.
Praca poświęcona oddziaływaniu reklamy telewizyjnej na przedszkolaki. Dzieci „zarzucane” są nią poprzez środki masowego przekazu. Wiele ofert skierowanych jest do najmłodszych odbiorców jak, chociażby masowa produkcja artykułów szkolnego czy codziennego użytku oraz gadżetów z ulubionymi postaciami z bajek. Forma reklamy jest atrakcyjna i przystępna dla dzieci, dlatego je bardzo chętnie (oprócz bajek czy programów im dedykowanych) oglądają. Jakie rodzi to konsekwencje dla ich rozwoju emocjonalnego, intelektualnego? Jak rodzice mogą sobie radzić z tym problemem?

9. Młode matki a aktywność zawodowa.
W pracy przedstawiony zostanie problem łączenia macierzyństwa i pracy zawodowej, które są czynnikami mocno obciążającymi kobietę w codziennym funkcjonowaniu. Czy mają ograniczony dostęp ofert pracy? Dlaczego kobiety po przerwie związanej z wychowaniem dziecka chcą podjąć zatrudnienie (aspekt finansowy, zmiana codziennej rutyny, samorealizacja). Z jakimi problemami zmagają się po powrocie do pracy (brak opieki nad dzieckiem, częste choroby dziecka, brak zrozumienia ze strony pracodawcy itp.)? Jak sobie radzą w roli matki i pracownika? Czy rodzicielstwo ogranicza je w zakresie robienia kariery?

10. Problem asertywności w okresie wczesnej adolescencji.
Praca poruszająca problem asertywności, który dotyczy wielu nastolatków w okresie dojrzewania i buntu. Jak wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, co zrobić, aby nie poddawali się presji rówieśników? Jak nauczyć dziecko sztuki odmawiania oraz ponoszenia konsekwencji z tego powodu (odrzucenie przez rówieśników, złośliwe zachowania z ich strony itd.)? Do czego może prowadzić brak asertywności (próby samobójcze, uzależnienia, zachowania przestępcze, depresja lub inne zaburzenia psychiczne itp.). W pracy przedstawiona również zostanie rola rodzica i nauczyciela w tym problemie.