Zagadnienie przestępczości zorganizowanej we współczesnym świecie zawarte zostało w czterech rozdziałach. Pierwszy zawiera genezę przestępczości zorganizowanej, jej definicje i rys historyczny. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych (przestępczość kryminalna, ekonomiczna i narkotykowa). Trzeci rozdział omawia rozwiązania prawne stosowane w Polsce w walce z przestępczością zorganizowaną, a w ostatniej części opisana jest międzynarodowa ochrona prawna przed zorganizowaną przestępczością.

Spis treści/plan pracy:

Wstęp

Rozdział I

Geneza i definicja przestępczości zorganizowanej

 • 1.1. Przestępczość zorganizowana w pojęciach prawnych i naukowych
 • 1.2. Historia i początki zorganizowanych grup przestępczych
 • 1.3. Geneza zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce

Rozdział II

Kierunki działań podejmowane przez zorganizowane grupy przestępczych

 • 2.1. Przestępczość kryminalna
 • 2.2. Przestępczość ekonomiczna
 • 2.3. Przestępczość narkotykowa

Rozdział III

Rozwiązania prawne w walce z przestępczością zorganizowaną w Polsce

 • 3.1. Kodeks karny i inne ustawy
 • 3.2. Służby, organizacje i instytucje dedykowane przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
 • 3.3. Wybrane procesowe i poza procesowe metody zwalczania przestępczości zorganizowanej

Rozdział IV

Międzynarodowa ochrona prawna przed zorganizowaną przestępczością

 • 4.1. Współpraca Polski z Unią Europejską
 • 4.2. Współpraca Polski z ONZ
 • 4.3. Umowy międzynarodowe z innymi państwami

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów