Praca dyplomowa z administracji dotycząca wybranych funkcji konsula zawodowego

Tworzą ją cztery rozdziały. W pierwszym omówiona jest geneza instytucji konsula oraz akty prawne, jakie regulują jego obecność na terenie danego kraju. Drugi rozdział poświęcony jest organizacji urzędu konsularnego oraz jego członkom. Tu też wytłumaczona jest różnica pomiędzy konsulem zawodowym a honorowym. Trzeci rozdział odpowiada na pytanie, na czym polega realizacja czynności konsularnych. Ostatni rozdział obejmuje już wybrane funkcje konsula w zakresie, m.in. administracji publicznej, sądownictwa itd.

Spis treści/plan pracy:

Wstęp

Rozdział I

Instytucja konsula - geneza i akty prawne regulujące obecność przedstawiciela danego kraju

 • 1.1 Geneza instytucji konsula
 • 1.2 Prawo konsularne
 • 1.3 Prawo zwyczajowe w aspekcie międzynarodowym
 • 1.4 Regulacje wewnętrzne państwa przyjmującego konsula

Rozdział II

Urząd konsularny – organizacja i skład

 • 2.1 Schemat organizacyjny urzędu konsularnego
 • 2.2 Skład urzędu konsularnego
 • 2.2.1 Stanowisko konsula
 • 2.2.2 Czym się różni konsul zawodowy od konsula honorowego
 • 2.2.3 Pozostali członkowie wchodzący w skład urzędu konsularnego

Rozdział III

Na czym polega realizacja czynności konsularnych

 • 3.1 Funkcja konsula na terenie obszaru państwa trzeciego
 • 3.2 Wykonywanie funkcji konsularnych na rzecz państwa trzeciego
 • 3.3 Sytuacje, w jakich konsul rozpoczyna pełnienie swojej funkcji oraz kiedy ją zawiesza

Rozdział IV

Wybrane funkcje konsularne

 • 4.1 Aspekty ogólne
 • 4.1.1 Czuwanie nad realizacją umów międzynarodowych
 • 4.1.2 Współpraca w zakresie kultury i nauki
 • 4.1.3 Działania na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych
 • 4.2 Funkcje z zakresu administracji publicznej
 • 4.2.1 Ochrona praw i interesów obywateli własnego kraju
 • 4.2.2 Rejestracja obywateli państwa wysyłającego
 • 4.2.3 Wydawanie paszportów i udzielanie wiz
 • 4.3 Występowanie przed sądami i władzami państwa przyjmującego
 • 4.4 Zabezpieczanie i realizacja spadków
 • 4.4 Funkcje w sferze komunikacji morskiej oraz w dziedzinie żeglugi powietrznej

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów